Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Neunter Band. Budweiser Kreis Praha 1841 M 166.9, 1133.9. 59998 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Zehnter Band. Taborer Kreis Praha 1842 M 166.10, 1133.10 44462 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Zehnter Band. Taborer Kreis Praha 1842 - L 149256 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Eilfter Band. Časlauer Kreis Praha 1843 M 166.11. 1133.11. 31374 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Zwölfter Band. Kauřimer Kreis Praha 1844 M 166.12, 1133.12. 46770 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Dreizehnter Band. Rakonitzer Kreis Praha 1845 M 166.13, 1133.13. 44463 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Vierzehnter Band. Saazer Kreis Praha 1846 M 166.14, 1133.14. 31373 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Fünfzehnter Band. Elbogner Kreis Praha 1847 M 166.15, 1133.15. 44464 XXIII.h
Sommer, Johann Gottfried Das Königreich Böhmen; statistisch-topograpisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer. Sechszehnter Band. Berauner Kreis Praha 1849 M 166.16, 1133.16. 60001 XXIII.h
Xenofón z Athén; Kramerius, Václav Matěj Xenoffonta Mudrce Atenského Žiwot a skutkowé Cýra starssjho prwnjho mocnáře Perského ... nynj Kraméryusowau prací wydaný. Djl druhý Praha 1809 H 124/3724 32115 XXV.a
Staněk, Václav Dra Wáclawa Staňka Přírodopis prostonárodní, čili popsání zwířat, rostlin a nerostů wedlé tříd a řádů jejich Praha 1843 Cg 18b/899 32563 XXIV.a
Lobkowitz, Hassenstein Bohuslav (Freiherr von); Zimmermann, J. W. Bohuslawa z Lobkowic a z Hasensteynu, list Panu Petrowi z Rosenberka, Mjstodržjcýmu králowstwj Českého, o zpráwě zemské poslaný. Který po třech stech a sedmi letech z rukopisu wybral J. W. Zimmermann Praha 1818 H 134b/1127 32064 XXIV.a
Hartig, Georg Ludwig Uměnj lesnj podlé Giřjho Ludwjka Hartyga ... dle wlastnj zkušenosti srownané, a wlastnjm nákladem wydané od Wiljma Wěnceslawa Hawelky ... Prohlednuté, rozmnožené a nowě wydané od Jana Giřjho Nussbaumra ... Swazek druhý Praha 1849 5/1957 31929 XXI.f
Sychra, Matěj Josef Weleslawjn. Mrawoučná hospodářská kniha, giž sepsal Matěg J. Sychra Praha 1847 666, 1117 33251 XXXII.a
Boudon, Henry Marie Bůh sám / Aneb Zřjzenj wssech činů / k wětssj Cti a Sláwě samého BOHA / Knjžka předně Francauzskau Ržečj od Gindřicha Marie Boudon, ... w rozličné Ržeči přeložená / w přjtomném Létu 1678 w Cžeském Gazyku na swětlo wydaná skrze Slowutného Pana Karla Rozenmüllera Měsstěnjna N. M. P. Praha 1678 D 59 34821 XXIV.a
- Wolánj gednoho českého duchownjho pastýře k swým farnjm osadnjkům Praha 1804 IV.129 ? 34808 XIX.a
Hora, Antonín Nenj cjrkew gako cjrkew! Která wede k spasenj? W ssesteru kázanj roku 1841 w hlawnjm farnjm chrámu Páně Teynském přednesl P. Antonjn Hora Praha 1842 I.472 34799 XXIV.a
Blum, Jiří Útěcha, kterauž nalézá nábožný křesťan u wysokém stářj. Dokončenj spisu: Pane zůstaň s námi. Psáno od Giřjho Bluma, přeložil Jan Marchal Praha 1844 I.448 34798 XXIV.a
- Malý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko - katolického náboženstwj ... Praha 1815 ? - 34796 IV.d
- Malý Nebe Kljč, obsahugjcý pobožné Modlitby křestiansko - katolického náboženstwj ... Praha 1815 ? I.440 34795 Přívazek IV.d
Leonardo da Porto Maurizio, svatý Swatá Křjžowá cesta Pána nasseho Gežjsse Krysta, na Cžtrnácte Zastawenj z saudného Piláta domu, až do Božjho Hrobu ... Podlé horliwého ducha w powěsti swatosti wznesseného Kněze Leonarda a Portu Mauritio řádu Frantisskánského Praha 1801 I.390 34794 XX.a
Münstr, Renatus Maria, Matka Božj, a nebes králowna, Matka milosti plná. Modlitebnj kniha pro wycwičené ženy a panny ... Wydaná podle Renate Münstra od Jana Jawornického Praha 1826 I.457 34792 XXIV.a
- Popsánj neystarožitněgssjho kollegiátnjho chrámu w Čechách pod gménem swatých Kosmy a Damiána a swatého Wáclawa w Staré Boleslawi, ... wydané od Josefa Prokopa Horčice Praha 1845 D 26, 1499 34784 XXIV.a
Bezděka, František Rudolf Nowá kniha modlicí pro weřejnost dospělejší a wzdělanější zwlášť študující mládež Praha 1845 D 6, 664 34783 XXIV.a
Bilegovský, Bohuslav Kronyka cýrkewnj, ... sepsaná před třemi sty lety od Bohuslawa Bjlegowského. Nynj pak wůbec wydaná s předmluwau a mnohými zaznamenánjmi ... od Jozefa Skalického Praha 1816 D 9, 517 34778 XXIV.a
Tomek, Václav Vladivoj W. Vladiwoje Tomka Děje University Pražské. Díl I. Praha 1849 - 35081 XXVIII.d
Tomek, Václav Vladivoj W. Vladiwoje Tomka Děje University Pražské. Díl I. Praha 1849 Dg 60/1241 35079 XXVIII.d
Komenský, Jan Amos Jana Amosa Komenského Didaktika. Téhož I. Nawržení krátké o obnowení škol w králowstwí Českém. 2. Příslowí čili maudrost starých předků za zrcadlo wystawená potomkům Praha 1849 Dd 4/1182 35078 XX.c
Klar, Aloys Denkwürdigkeiten des Prager Privat- Institutes für arme blinde Kinder und Augenkranke. ... Praha 1831 C 34, 484 34951 XXXII.b
Pyrker, Johann Ladislav Perly poswátné. Přeložil Karel Winařický Praha 1840 76 44407 VI.f
Wocel, Alois Počáteční vyučování názorné pro mládež. sestavil a vydal Alois Wocel Praha 1850 9/8 35261 XXIV.c
Formánek, Jan Č. Listowé, týkagjcj se wyučowánj mládeže na wenkowských školách Praha 1839 270, 222 35262 XXXIII.b
Xenofón z Athén Des Xenofon von der Erziehung des Cyrus. Eine neue Uebersetzung aus der Hutchinsonischen Ausgabe von einem Böhmen. Erster Theil Praha 1783 F 220a, 555.1. 35267 XXV.a
Xenofón z Athén Des Xenofon von der Erziehung des Cyrus. Eine neue Uebersetzung aus der Hutchinsonischen Ausgabe von einem Böhmen. Zweyter Theil Praha 1783 F 220b, 555.2. 35266 XXV.a
Schnabel, Georg Norbert Statististik der landwirthschaftlichen Industrie Böhmens Praha 1846 86 35471 XXXII.b
Polehradský, Ř. J. F. Obraz země České čili pohled na wlast Čechů Praha 1848 53, 471 35403 XXIV.c
Tomíček, Jan Slavomír Jana Slawomíra Tomíčka Děje Anglické Země Praha 1849 Dg 62/1243 46331 XIII.f
Tomíček, Jan Slavomír Jana Slawomíra Tomíčka Děje Anglické Země Praha 1849 L 634, 3771 46325 XIII.f
Smetana, Josef, František Josefa Frant. Smetany, Wšeobecný dějepis občanský. Díl prwní Praha 1846 Dg 43.1./1224, 130/1 46441 XXVI.f
Smetana, Josef, František Josefa Frant. Smetany, Wšeobecný dějepis občanský. Díl druhý Praha 1847 L 568, 2145 46442 XXVI.f
Kopp z Raumentalu, Jan Naiyasnieyssimu knižeti a panu / panu Ferdynandowi. Ržimskemu Vherskemu / a Cžeskemu ec. Krali / geho Kralowskee milosti ku poctiwosti. A ginym wssem obywateluom Kralowstwij Čžeskeho teež y przislussegicym ktemuž Kralowstwij zemijm / k vzitku a k dobreemu. Gruntownij a dokonaly Regiment / neb zprawa yak gedenkaždy Čžlowiek wewssech wiecech zdrawij swe z Božij pomocy vmienim wždycky opatrowati / a mnoho tiežkych nemocy y take necžasnú smrt pržedchazeti ma a muože Skrze Vrozeneho a vysoce vcženeho Jana Koppa z Raumentalu sedmera swobodnych vmienij / a w Leekaržstwij Doktora / w Ssest dyalogúw / a neb ssestero rozmlúwanij poržadnie sepsany. A skrze Vrozeneeho Hynka Krabice z Waytmille w Čžesstinu prželoženy Praha 1536 - L 158002 Armarium
Pamffilus, Eusebius Historia Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamffila Biskupa Cesarienského w Palestýně, na Knihy Desatery rozdělená. Téhož Eusebia Pamffila, o žiwotu Neyswětěgssjho Cýsaře Konstantýna Welikého, Knihy čtwery. Nynj w nowě z řeči Latinské w Cžeskau s pilnostj přeložená od Jana Kocýna z Kocynétu, Přednjho Pjsaře Radnjho w Menssjm Městě Pražském Praha 1594 - L 158012 XII.h
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius Historia Cýrkewnj Kassiodora Ržimského Senátora, nazwaná Tripartita Zetřj Historykůw Ržeckých, Sozomena, Sokratesa a Theodoryka sebraná a na Dwanáctery Knihy rozdělená. Nazad přidáni dwá Traktátkowé: Geden o Sněmu Effezském proti Kacýřstwj Nestorya Biskupa Konstantynopolitského: Druhý o Sněmu Chalcedonském proti Kacýři Eutychesowi a. následownjkům geho obsahugjcý w sobě Krátkou Historij od začátku té Sekty, až do Cýsaře Justynyána Welikého. Z Latinské řeči w Cžeskau wsse s pilnostj přeloženo Od Jana Kocýna z Kocynétu, Přednjho Pjsaře Radnjho w Menssjm Městě Pražském Praha 1594 - L 158012 Přívazek XII.h
Matthioli, Pietro Andrea Gregorio Apatéka domácý. W kteréž se zawjragj a wypisugj rozličná lékařstwj, snadná k přistrogenj, proti wsselikým neduhům těla lidského, y audůw geho od hlawy až do noh, wnitřnjm y zewnitřnjm: y také některým nedostatkům howadským a giným wěcem k hospodářstwj náležegjcým. / Z německého Herbáře doktora Petra Ondřege Matthyola sebraná a Léta 1595 w gazyku cžeském od D. Adama Hubera z Rysenpachu a M. Danyele Adama z Weleslawjna, wůbec wydaná. Nynj pak zase podlé téhož předesslého starého exempláře obnowená a wydaná od Samuele Adama z Weleslawjna Praha 1595 - L 158013 XVII.d
- Katolické Modlitby Gednomu každému wěrnému Křestianu gakéhokoliw Stawu, neb Powolánj k užjwánj prospěssné, W kterýchžto Rozličné, wraucné, a horliwé Modlitby každého Cžasu, a w wsselike potřebě slaužicy se obsahugj. Pro Osoby Ženské Praha 1774 - L 158026 XV.d
- Třicet a dwa obrazy k prwopočátkům rostlinoslowí Jana Sw. Presla Praha 1848 - L 158031 XVII.f
Ehrlich, Mathias Karl Von der physischen Erziehung der Kinder. Zum Besten der Jugend und Landlehrer gesammelt und herausgegeben von Mathias Karl Ehrlich Praha 1789 81, 341 35988 XXV.a
David, Aloys Geographische Ortsbestimmungen von Worlik und Drhowl sammt mehreren Orten im prachiner Kreise aus Dreyeckvermessungen und astronomischen Beobachtungen berechnet und herausgegeben von Aloys David Praha 1815 754 42343 I.g
Herloš, Karel Jan Žižka. Historicko - romantický obraz od K. Herloše. Vydán od Dra. J. B. Pichla Praha 1850 195 42351 XXV.a
- Starobylá Skládánie. Památka XIII. a XIV. wěku z neywzácněgssjch rukopisów wydaná od Wáclawa Hanky. Djl prwnj Praha 1817 H 54a, 1132.1. 42857/I. XXV.a
- Starobylá Skládánie. Památka XIII. a XIV. wěku z neywzácněgssjch rukopisów wydaná od Wáclawa Hanky. Djl druhý Praha 1818 H 54b, 1132.2. 42858/II. XXV.a
- Starobylá Skládánie. Památka XIII. a XIV. wěku z neywzácněgssjch rukopisów wydaná od Wáclawa Hanky. Djl třetj Praha 1818 H 54c, 1132.3. 42859/III. XXV.a
Hanka, Václav Mluwnice čili saustawa českého gazyka. Podle Dobrowskeho. Od Wáclawa Hanky Praha 1822 H 59, 407, 607 42861 XXV.a
- Slovo o Plku Igorevie. Slovianom Latinskago pisma. Vierno v podlinnom jazyce, s českym i niemeckym prevodom. Izdano V. Hankoju Praha 1821 H 58/385 42862 XXV.a
Hanka, Václav Grammatika čili Mluwnice Českého Gazyka podlé Dobrowského. Djlem skrácena, djlem rozmnožena od Wáclawa Hanky Praha 1831 H 60/2964 42863 XXV.a
- Zbjrka neydáwněgšjch slowjnků latinsko - českých, s obsahem neznámých slow w abecednjm pořádku česko - latinským. Wydána od Wáclawa Hanky Praha 1833 H 57/514 42864 XXV.a
Hanka,Václav Dobrowsky's Slavin. Bothschaft aus Böhmen an alle Slawiscen Völker oder Beiträge zu ihrer Charakteristik, zur Kenntniss ihrer Mythologie, ... Von Wenceslaw Hanka Praha 1834 H 51/516 42866 XXV.a
- Rukopis Králodworský. Sebránj lyricko - epických Národnjch Zpěwů, .. Starobylých skládanj. Djl zwláštnj. Wydán od Wáclawa Hanky Praha 1819 H 55/394 42882 XVIII.b
- Rukopis Kralodworský a giné wýtečněgssj národnj zpěwoprawné básně wěrně v půwodnjm starém gazyku, ... Wydán od Wáclawa Hanky Praha - H 56/558 42885 XVIII.b
Tomek, Václav Vladivoj Krátká mluwnice česká pro Čechy Praha 1848 Ae 6/1323 42887 XXVIII.d
- Čítanka pro školu a dům. Ukázky z mluvy prostonárodní Praha 1850 ? 435, 273 42723 XXV.b
Kampelík, František Cyril Krása a Wýbornosti česko-slowenského jazyka, jímžto asi 8 milionů lidí w Čechách a na Morawě, we Slezsku a Slowensku mluwí. Wydal Dr. Frant. Cyril Kampelík Praha 1847 III.44 42727 XVII.b
Smetana, Josef, František Josefa Smetany, ... Sjlozpyt čili fysika Praha 1842 P 105, 3779 42782 XI.g
Biener, Karl Joseph von C. J. von B. Geschichte der Stadt Königgratz. Erster Theil Praha 1780 II.1289, 3172/1928 57891 XXV.b
Hanka, Václav Mluvnice polského jazyka od Václava Hanky Praha 1850 145 42745 XXV.b
Hanka, Václav Prawopis česky podle Zakladu mluwnice Dobrowskeho od Waclawa Hanky Praha 1821 Ac 4/1321 42937 XII.a
Jungmann, Josef Slowesnost aneb zbjrka přjkladů s krátkým pogednánjm o slohu Praha 1820 H 99/322 42968 V.g
Dobrovský, Josef Entwurf zu einem allgemeinen Etymologikon der slawischen Sprache Praha 1813 H 28/1159 42970 XXV.b
Dobrovský, Josef; Hanka, Václav Dobrowsky's Glagolitica. Ueber die Glagolitische Literatur ... Zweite verbesserte und viel vermehrte Ausgabe von Wenceslaw Hanka Praha 1832 H 30/512 42971 XXV.b
Tham, Karel Ignaz Böhmische Grammatik zum Gebrauche der Deutschen, wodurch sie diese Sprache auf eine leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen können; ... von Karl Ignaz Tham Praha 1804 H 220, 227, 247 42993 VIII.d
Schalk, Alois Sechs Erbauungsreden über die Hindernisse der wahren Bekehrung zu Gott nebst einer Charfeytags - Predigt, gehalten im Jahre 1839 Praha 1839 A/54, 1498 43681 XXV.c
Rychlovský, Jan Swátečnj Kázánj Jana Rychlowského, ... Druhého ročnjho běhu Djl třetj Praha 1820 I.749 43771 XXV.c
Marek, Antonín Antonína Marka, Základní filosofie. Logika, Metafysika Praha 1844 III. 1215 43793 VIII.f
Seibt, Karl Heinrich Katholisches Lehr- und Gebethbuch. Herausgegeben von Karl Heinrich Seibt Praha 1781 - 44422 XXV.c
Michl, Josef Václav Justýn Auplný literaturnj létopis, čili Obraz slowesnosti Slowanůw nářečj českého w Čechách, na Morawě, w Uhřjch atd., od léta 1825 až do léta 1837 1/4 Praha 1839 H 144/3717 45389 XXV.b
Šafařík, Pavel Josef; Palacký, Fratišek Die Ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache: Libuša's Gericht, Evangelium Johannis, der Leitmeritzer Stiftungsbrief, Glossen der Mater Verborum, kritisch beleuchtet von Paul Joseph Šafařik, und Franz Palacký Praha 1840 H 195b, 1190 45535 VII.f
Tomek, Václav Vladivoj Geschichte der Prager Universität. Zur Feier der fünfhudertjährigen Gründung derseben verfasst von Wenzel Wladiwoj Tomek Praha 1849 L 417a, 756 47240 XXVIII.d
Tomek, Václav Vladivoj Geschichte der Prager Universität. Zur Feier der fünfhudertjährigen Gründung derseben verfasst von Wenzel Wladiwoj Tomek Praha 1849 L 417b, 756b 47241 XXVIII.d
Tomek, Václav Vladivoj W. Wladiwoje Tomka Děje Země České Praha 1843 Dg 58/1239 46934 XXVIII.d
Tomek, Václav Vladivoj Wácl. Wladiw. Tomka Krátký wšeobecný dějepis. S předmluvau od Pawla Josefa Šafaříka Praha 1842 Dg 61/1242 46935 XXVIII.d
Cornova, Ignaz Jaroslaw von Sternberg der Sieger der Tartarn Praha 1813 165 47013 XXVI.a
Springer, Anton Heinrich Geschichte des Revolutionszeitalters. Zu öffentlichen Vorlesungen an der Prager Univesität dargestellt Dr. Anton Heinrich Springer Praha 1849 L 142, 2476 46979 XXV.h
Bruna, Eduard Geschichte Böhmens. I. Heft Praha 1849 L 181a, 1514a 46938 XXV.h
Bruna, Eduard Geschichte Böhmens. II. Heft Praha 1849 L 181b, 1514b 46938 Přívazek XXV.h
Bruna, Eduard Geschichte Böhmens. III. Heft Praha 1849 L 181c, 1514c 46938 Přívazek XXV.h
- Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen in der zehnten allgemeinen Versammlung am 26. Mai 1832 Praha 1832 A 30, 568 43876 XXVI.a
Cornova, Ignaz Der Grosse Böhme Bohuslaw von Lobkowicz und zu Hassenstein, nach seinen eigenen Schriften geschildert von Ignaz Cornova Praha 1808 H 27/539 44311 XXVI.a
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Konvolut Praha 1842 H 189a 44415 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček IX - XVI. Praha 1843 - 1845 H 189b 44414 XX.f
Nejedlý, Jan Smrt Abelowa. Pracý a nákladem Jana Negedlého Praha 1804 H 152/264 44411 XXI.f
Snétivý, Karel Dissertatio Inauguralis Pharmacologica De Pulsatillae Nigricantis Virtutibus Medicis Adnexa Historia Morbi, Quam Consensu Et auctoritate Perillustris, Magnifici Ac Celeberrimi Domini Praesidis Ac Directoris, ... Publicae Eruditorum Disquisitioni Submittit Carolus Snétiwý Praha 1836 G 99, 313 45014 XXVIII.g
Justinus, Marcus Junianus Iustini Historiarum Philippicarum Ex Trogo Pompejo Excerptarum Libri XLIV. Ad Optimas Editiones et Pragensem Codicem Collati. Mit deutschen Inhaltsanzeigen .... von Ignaz Seibt Praha 1827 E 144/204 45032 XVI.f
Horatius Flaccus, Quintus Q. Horatii Flacci De Arte Poetica Liber, Quem Interpretatione Atque Notis Criticis et Aestheticis Illustravit et ... Redidit Simeon Carolus Macháček Praha 1827 E 128/294 45328 XXVI.e
- Vezeichniss der in der Bibliothek des Vereins zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen bis zum 1. März 1837 vorhandenen Bücher und Kupferwerke Praha 1837 876, Cd/16, 591.2. 47162 XXVIII.d
Malý, Jakub Budislav Dějiny národu Českého. Pro školy sepsal J. B. Malý Praha 1849 403, 121 47144 XXIV.c
Smetana, Josef, František Josefa Frant. Smetany, Wšeobecný dějepis občanský. Díl druhý Praha 1847 Dg 43.2./1224, 130/2 46443 XXVI.f
Smetana, Josef, František Josefa Frant. Smetany, Wšeobecný dějepis občanský. Díl třetí Praha 1846 Dg 43.3.a/1224, 130/3 46444 XXVI.f
Pelcl, František Martin Franz Martin Pelzels Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Erster Theil Praha 1817 L 320a, 1403.1. 46908 XVII.c
Pelcl, František Martin Franz Martin Pelzels Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Zweyter Theil Praha 1817 L 320b, 1403.2. 46909 XVII.c
Wocel, Jan Erazim Grundzüge der böhmischen Alterthumskunde. Von Joh. Erasmus Wocel Praha 1845 L 443, 378 46834 VI.f
Dlabač, Bohumír Jan Allgemeines historisches Künstler - Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Gesammelt und bearbeitet von Gottfried Johann Dlabacž. Erster Band A - H. Zweiter Band J - R. Dritter Band S - Z Praha 1815 L 180, 1179 47356 XXVI.h
- Wörterbuch der deutschen Sprache, zur näheren Kenntniss derselben, durch eine Anzahl von fast drey Tausend Wörtern bereichert, die in Adelungs Wörterbuche nicht stehen. Als ein für sich bestehendes Ganzes, und als ein Anhang zu Adelungs und jedem anderen deutschen Wörterbuche Praha 1831 K 194, 408 45672 XXVI.h
Prokop z Háje Přehled děgů francouzské rewoluce od wypuknutj až ku skončenj hrůzowlády. Od Prokopa Z Háge Praha 1850 II.1662 44282 XII.c
Millauer, Maximilian Diplomatisch- historische Aufsätze über Johann Žižka von Trocnow Praha 1824 Ed 15/1615, 233 44283 IV.e
Krummacher, Friedrich Adolf Podobenstwj od Fryd. Adol. Krummachra přeloženjm Frant. Boh. Tomsy Praha 1821 H 226, 502 43820 XVII.b
Milton, John Jana Miltona Ztracený ráj. Přeložený z anglického jazyka do českého od Josefa Jungmanna Praha 1843 5 44408 XIV.b
Neumann, Václav František Hundertjährige Jubelfeier der Heiligsprechung des heil. Johann von Nepomuk, ... Ein Gebet - und Erbauungsbuch für katholische Christen, besonders für eifrige Verehrer dieses grossen Heiligen. ... Herausgegeben von Wezel Franz Neumann Praha 1829 I.468 44472 XX.f
- Catalogus Canonicorum Regularium Sacri Et Canonici Ordinis Praemonstratensis Regiae Canoniae Strahoviensis Pragae in Monte Sion, Editus Ineunte Anno MDCCCXLVII. Praha 1847 - 44476 XXVII.c
Bolzano, Bernard Erbauungsreden für Akademiker Praha 1813 D 12, 2121 44498 XXIX.g
- Der aufmerksame Forstmann oder Beitrage für das Forst und Jagdfach. Herausgegeben von Christoph Liebich. III. Bandes II. Heft Praha 1829 B 5 44504 XXVII.c
Dobrovský, Josef Slovanka. Zur Kenntniss der alten und neuen slawischen Literatur, ... Praha 1814 H 29/453 44447 XXV.b
Schnabel, Georg Norbert Ueber Raum - und Bevölkerungs - Verhältnisse der österreichischen Länder Praha 1826 - 44562 XXXII.b
Klicpera, Václav Kliment Svatoslav, Poslední Svatoplukovec. Smutnohra v jednom dějství Praha 1849 A 52b/3, B 137 44565 XXXIII.a
Klicpera, Václav Kliment Brněnské kolo. Moravsko-národní báchorka ve čtveru dějství Praha 1849 A 52c/c, B 136 44566 XXXIII.a
Šafařík, Pavel Josef; Palacký, František Die Ältesten Denkmäler der böhmischen Sprache: Libuša's Gericht, Evangelium Johannis, der Leitmeritzer Stiftungsbrief, Glossen der Mater Verborum, kritisch beleuchtet von Paul Joseph Šafařik, und Franz Palacký Praha 1840 H 195a, 764.a 44747 VII.f
Homéros Homérowa Odyssea. Přeložena od Ant. Lišky Praha 1848 F 256, 3776 44786 XXVII.c
Florus, Lucius Julius Lucii Julii Flori Epitome Rerum Romanarum. Secundum Francisci Nicolai Titze notas criticas emendavit, bohemice reddidit atque interpretatus est Josephus Chmela. Lucia Julia Flora Obraz děgůw řjmských. Wedle saudných úwah páně Titzowých oprawil, přeložil a wyložil Josef Chmela Praha 1843 E 103/2504 45086 XXII.e
Ansbertus; Dobrovský, Josef Historia de Expeditione Friderici Imperatoris edita a quodam Austriensi Clerico, qui eidem intersuit, nomine Ansbertus. Nunc primum e Gerlaci Chronico, cojus ea partem constituit, typia expressa, curante Josepho Dobrowsky Praha 1827 L 22, 401 46755 XXV.b
Tomek, Václav Vladivoj W. Wladiwoje Tomka Děje Mocnářství Rakouského Praha 1845 Dg 59/1240 46547 XXVIII.d
- Vorgeschichte der Teutschen. Zur Ergänzung der meisten bisher erschienenen Bearbeitungen und Lehrbücher der teutschen Geschichte herausgegeben von Franz Niklas Titze Praha 1820 L 146, 321 46719 XXVII.h
- Die Lectionen, Episteln und Evangelien auf alle Sonn- und Feyertage des ganzen Jahres mit beygefügter Passions- oder Leidensgeschichte unsers Heilandes, ... Praha 1827 IV.923 L 149737 XXVIII.d
Komenský, Jan Amos Didaktika. Téhož 1. Nawržení krátké o obnowení škol w králowství Českém. 2. Příslowí čili maudrost starých předků za zrcadlo wystavená potomkům Praha 1849 II.1165 L 152279 XX.c
Smetana, Josef, František Wšeobecný dějepis občanský. Díl prwní. Díl druhý. Díl třetí Praha 1846 II.1655 L 152278 XXVI.f
Tomek, Václav Vladivoj Děje University Pražské. Díl I. Praha 1849 II.1143 L 150683 XXVIII.d
Ehrmann, Theophil Friedrich Neueste Kunde von Portugal und Spanien. Nebst einer allgemeinen Einletung zur neuesten Länder- und Völkerkunde. Aus Quellen bearbeitet von Th. Fr. Ehrmann Praha 1808 II.2539 L 155288 VI.e
Helfert, Joseph Von den Rechten und Pflichten der Bischöfe und deren Gehülfen und Stellvertreter. Nach dem gemeinen und dem besondern Oesterreichischen Kirchenrechte zusammen gestellt von Joseph Helfert. Erster Theil Praha 1832 I.226 L 149114 XXVIII.e
Helfert, Joseph Von den Rechten und Pflichten der Bischöfe und deren Gehülfen und Stellvertreter. Nach dem gemeinen und dem besondern Oesterreichischen Kirchenrechte zusammen gestellt von Joseph Helfert. Zweiter Theil Praha 1832 II.241 L 150816 XXVIII.e
Helfert, Joseph Von der Besetzung, Erledigung und dem Ledigstehen der Beneficien nach dem gemeinen, und dem besondern Oesterreichischen Kirchenrechte Praha 1828 II.244 27671 XXVIII.e
Helfert, Joseph Von den Einkünsten, Abgaben und Verlassenschaften geistlicher Personen Praha 1825 II.207 L 149108 XXVIII.e
Helfert, Joseph Anleitung zum geistlichen Geschäftstyle nach dem gemeinen und dem Oesterreichschen Kirchenrechte Praha 1838 Fara Protivín L 157668 XXVIII.e
Helfert, Joseph Darstellung der Rechte, welche in Ansehung der heiligen Handlungen, dann der heiligen und religiösen Sachen sowohl nach kirchlichen, als nach Oesterreichisch - bürgerlichen Gesetzen Staat finden Praha 1826 II.152 L 149249 XXVIII.e
Tomek, Václav Vladivoj W. Wladiwoje Tomka Děje University Pražské. Díl I. Praha 1849 II.1732a 59502 XXVIII.d
Obentraut, Maximilian Alphabetisches Handbuch der öffentlichen Verwaltung in Bezug auf praktische Polizei und Landeskultur. Erster Band Praha 1843 IV.1423a, I.36/1 L 149319 XXIX.h
Obentraut, Maximilian Alphabetisches Handbuch der öffentlichen Verwaltung in Bezug auf praktische Polizei und Landeskultur. Zweiter Band Praha 1843 IV.1423b, I.36/2 L 149218 XXIX.h
Obentraut, Maximilian Alphabetisches Handbuch der öffentlichen Verwaltung in Bezug auf praktische Polizei und Landeskultur. Dritter Band Praha 1843 IV.1423c, I.36/3 L 149219 XXIX.h
Obentraut, Maximilian Alphabetisches Handbuch der öffentlichen Verwaltung in Bezug auf praktische Polizei und Landeskultur. Vierter Band Praha 1844 IV.1423d, I.36/4 L 149073 XXIX.h
Obentraut, Maximilian Alphabetisches Handbuch der öffentlichen Verwaltung in Bezug auf praktische Polizei und Landeskultur. Fünfter Band Praha 1844 IV.1423e, I.36/5 L 149143 XXIX.h
- Bericht der Beurtheilungs - Kommission über die im Jahre 1836 Statt gefundene vierte öffentliche Ausstellung der böhmischen Gewerbsprodukte. Praha 1837 II.762 L 150807 XXVIII.g
- Bericht der Beurtheilungs - Commission über die im Jahre 1829 unter der Leitung des böhmischen k. k. Landesguberniumsstatt gefundene öffentliche Ausstellung der Industrie-Erzeugnisse Böhmens. ... Praha 1831 M 213a, 591.3. 47152 XXVIII.g
- Bericht der Beurtheilungs - Commission über Ausstellung der Industrie-Erzeugnisse Böhmens vom Jahre 1831. ... Praha 1833 M 213b, 591.4. 47153 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Ersten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von Wenzel Benno Seidl Praha 1836 N 18a, 733.1. 42616 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Ersten Bandes zweite Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... Praha 1836 N 18b, 733.2. 42615 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Zweiten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Potamogeta von Franz Xaver Fieber Praha 1838 N 18c, 733.3. 42614 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Zweiten Bandes zweite Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Echia von Franz Xaver Fieber Praha 1839 N 18d, 733.4. 42613 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Dritten Bandes erste Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... die Verbasca von Johannes Pfund Praha 1841 N 18e, 733.5. 42612 XXVIII.g
Berchtold, Friedrich Graf von Oekonomisch - technische Flora Böhmens. Dritten Bandes zweite Abtheilung. In ökonomisch - technischer Hinsicht bearbeitet von F. Grafen von Berchtold, in botanischer von P. M. Opiz, ... Praha 1843 N 18f, 733.6. 42611 XXVIII.g
Zippe, Franz Xaver Maximilian Die Krystallgestalten der Kupferlasur Praha 1830 N 134, 513 43191 XXVIII.f
Presl, Jan Svatopluk Novočeská Bibliothéka, wydáwaná Nákladem Českého Museum. Číslo VII. Jana Swatopluka Presla Wšeobecný rostlinopis Praha 1846 N 93a, 1845.1. 44735 XXVIII.h
Presl, Jan Svatopluk Novočeská Bibliothéka, wydáwaná Nákladem Českého Museum. Číslo VII. Jana Swatopluka Presla Wšeobecný rostlinopis Praha 1846 N 93b, 1845.2. 44736 XXVIII.h
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla, Doktora ... Počátkowé rostlinoslowí Praha 1848 IV.1628 L 150779 XXVIII.h
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla, Doktora ... Počátkowé rostlinoslowí Praha 1848 IV.598 59490 XXVIII.h
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla, Doktora ... Počátkowé rostlinoslowí Praha 1848 N 92, 1793 44560 XXVIII.h
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla, Doktora ... Počátkowé rostlinoslowí Praha 1848 Cg 19/900, 146 43684 XXVIII.h
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla, Doktora ... Wšeobecný rostlinopis, čili: Popsání rostlin we wšelikém ohledu užitečných a škodliwých. Díl I. Praha 1846 Cg 15.1./896 43659 XXVIII.h
Presl, Jan Svatopluk Jana Swatopluka Presla, Doktora ... Wšeobecný rostlinopis, čili: Popsání rostlin we wšelikém ohledu užitečných a škodliwých. Díl II. Praha 1846 Cg 15.2./896 43118 XXVIII.h
Presl, Jan Svatopluk Nerostopis čili Mineralogia. Rukowět saustawná k poučenj wlastnjmu. Wydal Jan Swatopluk Presl Praha 1837 IV.643 57758 XXVIII.h
Staněk, Václav Dra Wáclawa Staňka Přírodopis prostonárodní, čili popsání zwířat, rostlin a nerostů wedlé tříd a řádů jejich Praha 1843 Cg 18a/899 43661 XXIV.a
Pešina, Václav Oběť msse swaté, s připogeným swatodennjm pořádkem a četnými wýklady msse swaté. Sestaweno a wzděláno od Dr. Wáclawa Pessiny Praha 1850 I.344 L 150520 IV.c
- Řeči, Episstoly a Ewangelia na wssecky neděle a swátky přes celý rok, i umučenj nasseho Spasitele ... Praha 1843 I.638 57196 XIX.f
Klicpera, Václav Kliment Česká Melusina. Dramatická národní báchorka w pateru dějstwí Praha 1848 A 112, 46, A 72 60914 XXXIII.a
Kottnauer, Joseph Joseph Kottnauer's vollständiger neuer prager Briefsteller, in allen Vorfällen und Geschäften des gesellschaftlichen Lebens, ... Praha 1803 IV.104 L 149198 XXIX.b
Schopf, Franz Joseph Die organische Verwaltung der Provinz Böhmen und die landesverfassungsmässigen Verhältnisse der Bewohner als Einleitung zur politischen Gesetzkunde. Dargestellt von F. J. Schopf Praha 1847 II.307 L 150825 XXVIII.f
Zeithammer, Gregor Fibel oder Erstes Lesebuch für Kinder, welche das Lesen in Verbindung mit dem Schreiben nach einer neuen Methode erlernen sollen Praha 1849 III.1280 L 150793 XXIX.a
Neumann, Pantaleon Lutr, gak stál pro wjru a cjrkew katolickau Praha 1850 I.353 L 150404 XXIX.a
Hás, Karel Wečernj rozmluwy, kterýmiž se učenj cjrkwe katolické wyswětluje. Půwodně sepsané od Karla Háse ... přeloženjm od Pantaleona Neumanna Praha 1849 I.350 L 150405 XXIX.a
Šmittr, Josef Zbožné myšlénky a swaté žádosti jimiž modlicj se křesťan proniknut být má Praha 1843 - L 150380 XXIX.a
Vietz, Karl Johann Das Studium der allgemeinen Geschichte nach dem gegenwärtigen Stand der historischen Wissenschaft und Literatur Praha 1844 III.560 L 149258 XXIX.a
Jirsík, Jan Valerian Kázání na wssecky neděle a swátky celého roku a řeči příležitostné, kteréž činil a wydal Jan Valerian Jirsík. Díl prwní Praha 1850 - L 152090 XXIX.b
Jirsík, Jan Valerian Kázání na wssecky neděle a swátky celého roku a řeči příležitostné, kteréž činil a wydal Jan Valerian Jirsík. Díl druhý Praha 1850 - L 152090 Přívazek XXIX.b
Jirsík, Jan Valerian Kázání na wssecky neděle a swátky celého roku a řeči příležitostné, kteréž činil a wydal Jan Valerian Jirsík. Díl třetí Praha 1851 - L 152090 Přívazek XXIX.b
Ryba, Jan Jakub Pohřebnj Pjsně Praha 1822 IV.1958 L 152088 XXIX.b
Fuka, Karl Sechs Fragen über den Anbau und Nutzen der Erdmandel Praha 1802 IV.112 L 149929 XXIX.b
Tomek, Nikolaus Handbuch zu dem grossen Katechismus aus den besten Religionsbüchern zusammengetragen von Nikolaus Tomek. Erste und zweyte Hälfte Praha 1823 I.262 L 149160 XXIX.b
- Auswahl von Gedichten zu declamatorischen Uibungen. ... Herausgegeben von Aloys Klar Praha 1829 - L 149155 XXXII.b
Klicpera, Václav Kliment Uhlířka. Činohra w pateru dějstwí Praha 1848 A 107, A 52a/3 L 150523 XXXIII.a
- Pane! zůstaň s námi; neb se připozdjwá. Přeložil Jan Marchal. Djl prwnj Praha 1839 I.303 L 150521 XXIX.b
- Lesebuch für die zweyte Classe der Haupt- und Stadtschulen in den kaiserl. königl. österr. Staaten Praha 1845 IV.416 L 150199 XXIX.b
Schlein, Oswald Anton Bilder aus dem Jägerleben. Interessante Jagden, Waibmanns-Abenteuer und Begebenheiten, wie sie im starkbewegten Leben des Jägers zuweilen vorkommen Praha 1849 - L 149632 XXIX.b
Hanl, Carl Oeffetliche und häusliche Gottesverehrung in Betrachtungen, Gebeten und Liedern nach Zulass der kirchlichen Feste ... Darstgellung der Lebensgeschichte des heil. Johann von Nepomuk von J. A. Carl Hanl Praha 1829 - l 150167 XXIX.c
Kallasch, A. J. Ferdinand Schrift- Beweise und Sprüche der heiligen Väter und Kirchenlehrer über die vorzüglichsten Glaubens- und Sittenwahrheiten ... Praha 1818 I.254 L 149911 VII.f
- Rede bey der Todesfeyer für Joseph Fichtner, ... gehalten am k.k. prager akademischen Gymnasium den 22sten Jäner 1821 Praha 1821 II.540 L 151311 XXIX.c
- Dankbares Andenken an die Todesfeyer für Johann Baptist Witsch, k. k. Professor ... am k. k. akadem. Gymnasium den 4ten März 1819 Praha 1819 II.544 L 151306 XXIX.c
Tomek, Nikolaus Handbuch zu dem grossen Katechismus aus den besten Religionsbüchern zusammengetragen von Nikolaus Tomek Praha 1832 I.261 L 151273 XXIX.b
Hauber, Johann Michael Křesťanská katolická Modlitební kniha od Mjchala Haubra ... zčesstěna od Jana Hýbla Praha 1835 I.701 L 150904 XXXII.c
Procházka - Devítský, Josef Nowé powjdky pro rodiče a djtky, dle Kristofa Schmida od Jos. P. Dewitského Praha 1840 54 L 150717 XXIX.c
- Spis o zaopatřenj chudého lidu w počestných obcých, totiž: w Blehowě, Břzezy, ... Fary Milewské, králowskému Klássteru Strahowskému řádu Premonstratského přinaležegjcý Praha 1799 II.405 26985 XXIX.c
Homéros Homérowa Odyssea. Přeložena od Ant. Lišky Praha 1848 47/2 L 150600 XXVII.c
Wissinger, Jakob Predigt aus Gelegenheit einer zweyten Primiz bey den WW. CC. PP. Kapuzinern zu Passau Praha 1780 Fara Protivín L 157788 XXIX.c
Škoda, Jan Karel Sláwa Blahoslawené Rodičky Božj Marie Panny. Řeč odpolednj, dne 15. srpna 1844, w chrámu Teynském v Praze přednessená od Jana Karla Škody Praha 1845 Fara Protivín L 157590 XXIX.c
Tomíček, Jan Slavomír Jana Slawomíra Tomíčka Děje Anglické Země Praha 1849 - L 151964 XIII.f
Komenský, Jan Amos Jana Amosa Komenského Didaktika. Téhož I. Nawržení krátké o obnowení škol w králowstwí Českém. 2. Příslowí čili maudrost starých předků za zrcadlo wystawená potomkům Praha 1849 - L 151849 XX.c
Martin von Cochem Zlatý Nebeský Kljč, Aneb: Nowé Modlitby K Wyswobozenj Dussý Očistcowých ... skrze Pátera Martina z Kochem / Ržádu Kapucýnského, předstně w Německým gazyku složený, nynj od Pátera Edlberta Nymburskýho ... z Německéh na Cžesko, k Potěssenj Cžeskému Národu přeložené, a nynj znovu oprawené a wytisstěné Praha 1759 C XXXIX-5 Protivín L 150721 XXXIII.b
Weber, Friedrich Dionys Allgemeine theoretisch-praktische Vorschule der Musik, oder Inbegriff alles bessten, was dem angehenden Musiker zum Verstehen der Tonschrift und zum Vortrage eines Tonstückes zu wissen unentbehrlich ist. ... bearbeitet von Fried. Dionys Weber Praha 1828 IV.440 L 149447 XXXIII.b
Münster, Renatus Maria, die Gottes-Mutter und Himmelskönigin, die Mutter voll der Gnaden. Ein Gebet- und Erbauungsbuch ... Praha 1838 I.778 L 149210 XXIV.a
Klicpera, Václav Zeměpis starého světa Praha 1849 - 31184 XXIX.d
- Popsánj neystarožitněgssjho kollegiátnjho chrámu w Čechách, pod gménem swatých Kosmy a Damiána a swatého Wáclawa w Staré Boleslawi, ... wydané od Josefa Prokopa Horčice Praha 1839 336/1958 31203 XXIV.a
Träger von Königinberg, F. X. Darstellung der wechselseitigen Verwandtschaft der einzelnen Paragraphe des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, ... Praha 1826 II.626 L 149334 XXIX.d
Reichel, Vincentio Quatuor Sacra Evangelia, In Pericopas Simplices Harmonico-Chronologice Ordinatas Dispertita, Pericopis Parallelis E Regione Collocatis; Studio Et Cura Vincentii Reichel Praha 1840 I.273 L 153525 XXIX.d
Březan, Václav Wácslawa Březana Žiwot Wiléma z Rosenberka Praha 1847 - 32098 XXIX.d
Vydra, Stanislav Sätze aus der Mechanik, die den Herren Hörern der angewandten Mathematik vorzutragen pflegt Stanislaus Wydra Praha 1795 IV.137 L 157872 XX.b
- Českých Přjslowj Zbjrka. Po wydánj Mistra Jakuba Srnce a Frantisska Ondřege Hornýho wnowě rozmnožená Praha 1804 - L 157871 Přívazek XVI.c
Klar, Aloys Die heiligen Apostel Jesu Christi, oder: die göttliche Kraft und Wirksamkeit des Christenthums zum Segen der Völker, ... Praha 1813 I.253 L 149250 XXXII.b
- Neueste Länder- und Völkerkunde. Ein geographisches Lesebuch für alle Stände. Ein und zwanzigster Band. Kaisethum Oesterreich. Dritter Band. Nro. I. Praha 1832 M 103c.1, 1506.I. L 149236 XXIX.e
- Neueste Länder- und Völkerkunde. Ein geographisches Lesebuch für alle Stände. Ein und zwanzigster Band. Das österreichische Kaiserthum. Des dritten Bandes. Nro. V. Praha 1835 M 103c.5, 1506.V. L 149232 XXIX.e
- Neueste Länder- und Völkerkunde. Ein geographisches Lesebuch für alle Stände. Zwanzigster Band. Königreich Sachsen. Nro. I. Praha 1827 M 103d.1, 1506.VI. L 149233 XXIX.e
- Neueste Länder- und Völkerkunde. Ein geographisches Lesebuch. Zwanzigster Band. Das Königreich Sachsen ... Nro. II. Praha 1827 M 103d.2, 1506.VII. L 149234 XXIX.e
- Neueste Länder- und Völkerkunde. Ein geographisches Lesebuch. Zwanzigster Band. Das Königreich Sachsen ... Nro. III. Praha 1827 M 103d.3, 1506.VIII. L 149235 XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Díl I. Praha 1846 - L 157671 Fara Protivn XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Díl I. Praha 1846 M 200a, 2482 30723 XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Dílu II. swazek I. Praha 1847 M 200b, 2482.1. 30720 XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Dílu II. swazek II. Praha 1850 M 200c, 2482.2. 30721 XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Díl I. Praha 1846 II.728 L 155270 XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Dílu II. swazek I. Praha 1847 II.728 27608 XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Dílu II. swazek II. Praha 1850 II.728 27609 XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Díl I. Praha 1846 II.728 27607 XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Dílu II. swazek I. Praha 1847 II.728 L 155264 XXIX.e
Zap, Karel Vladislav Karla Wladislawa Zapa Wšeobecný Zeměpis. Dílu II. swazek II. Praha 1850 - L 150932 XXIX.e
- Kurzer Lebens- Verfass Des Grossen Apostolischen Predigers/ und wunderthätigen Beichtigers Heiliger Vincentii Ferrerii, ... herauss gegeben In der Königl. stadt Leitmeritz bey S. Michaël Praha 1744 II.238 27116 XXIX.f
Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj Diadochos id est Svcessio: Ginák Poslaupnost Knijžat a Králůw Cžeských Biskupůw y Arcybiskupůw Pražských a wssech třech Stawůw Slawného Králowstwj Cžeského to gest Panského Rytjřského a Městského krátce sebraná a wydaná (fragment - O stavu městském) Praha 1602 - L 152718 XXIX.f
Martin von Cochem Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nasseho Krysta Gežisse, A geho neyswtěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, … (fragment) Praha 1697 12/14/84 L 155663 XXX.e
Rulík, Jan Swátečnj Kazatel. A nebo Kázánj na Swátky Páně, Panny Marye, Matky Gežjssowy, a geho Swatých, gako y také na giné w roce slawnosti. sepsaná a wydaná od Jana Ruljka. Djl prwnj Praha 1805 920 L 152854 XXI.f
- Bible Svatováclavská - torzo (knihopis 1111) Praha 1677 - 1715 499 L 151528 XXX.e
Balbín, Bohuslav Bohvslai Balbini E S. I. Bohemia Docta, Opvs Posthvmvm Editvm, Notisqve Illvstratvm Ab Raphaele Vngar. Pars I., Pars II. Praha 1776 II.919 26972 XIII.f
Barisien, Josephus Ernestus Fragmenta Poëtarum. Veterum recentiorúmque, Ponderosioribus metris, cum laudi, cum vituperio inservituris: ...Luci publicae exposita ? Josepho Ernesto Barisien. Pars Prima A. - L. Praha 1747 Ed/8, 34 26855 XXIX.g
- Encyclopädische Zeitschrift des Gewerbewesens. Herausgegeben von Vereine zur Ermunterung des Gewebsgeistes in Böhmen. Redigirt von Carl J. N. Balling. Fünfter Jahrgang 1845. Zweites Semester Praha 1845 IV.987 L 149448 XXIX.g
Pelcl, František Martin Nowá Kronyka Cžeská, w kteréž přjběhy obywatelůw země Cžeské od počátku až do nyněgssjch časů wyprawuje Frantissek Martin Pelcl. Djl prwnj, od počátku až do léta 1092 Praha 1791 II.1797 45721 II.c
Schuster, Michael Theoretisch- praktischer Kommentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie. Erster Band Praha 1818 II.1246 L 149027 XXIX.h
Xenofón z Athén Des Xenophon von der Erziehung des Cyrus. Eine neue Uebersetzung aus der Hutchinsonischen Ausgabe von einem Böhmen. Emanuel Kellner. Zweyter Band Praha 1783 - 44444 XXV.a
Smetana, Josef František Josefa Frant. Smetany, Wšeobecný dějepis občanský. Díl třetí Praha 1846 Dg 43.3.b/1224 46650 XXVI.f
- Liber Decanorum Facultatis Philosophicae Universitatis Pragensis, ab anno Christi 1367. usque ad annum 1585. E Codice Membranaceo Illius Aetatis, Nunc Primum Luce Donatus. Pars I. Praha 1830 L 274a, 1387.1. 47326 XXIV.c
- Liber Decanorum Facultatis Philosophicae Universitatis Pragensis, ab anno Christi 1367. usque ad annum 1585. E Codice Membranaceo Illius Aetatis, Nunc Primum Luce Donatus. Pars II. Praha 1832 L 274b, 1387.2. 47327 XXIV.c
Sallustius, Crispus Gaius C. Crispi Sallustii Bellum Jugurthinum cum notis philologicis, historicis, geographicis atque ad Antiquitates spectantibus. In usum scholarum editum Ignatio Seibt Praha 1822 Ha 84.2b/2184 47808 XXXII.c
Malý, Jakub Budislav Prostonárodnj děgepis české země. Kniha sedmá a poslednj. Časowé od bitwy Bělohorské až do nyněgsšj doby Praha 1845 L 281, 3741 47783 XXIV.c
Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost aneb náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newázané i wázané řeči Praha 1846 Df 8/1164 45550 XXX.c
Jungmann, Josef Josefa Jungmanna Slowesnost aneb náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkau příkladů w newázané i wázané řeči Praha 1845 - 45551 XXX.c
Paur, Joseph Valentin Die Zeiten und Feste der katholischen Kirche, geschichtlich und im Zusamenhange dargestellt zum kirchlichen Vortrag und zur häuslichen Erbaunung Praha 1821 227 L 152920 XXX.f
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Erster Band. A bis E Praha 1837 255/1 45661 XXX.g
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Zweiter Band. F bis L Praha 1837 255/2 45641 XXX.g
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Dritter Band. M bis Rh Praha 1838 255/3 45642 XXX.g
- Landwirthschaftliche Conversations - Lexicon für Praktiker und Laien. Herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerke. Vierter Band. Ri bis Z Praha 1838 255/4 45643 XXX.g
Puškin, Alexandr Sergejevič Kapitánova dcera. Z ruského A. Puškina přeložil Kr. Stefan Praha 1847 32/81, 34 L 155660 XXX.h
- Wanderbuch in Folge allerhöchsten Patents vom 24. Februar 1827. Wandrownická knjžka dle neywyšssjho patentu od 24. února 1827 Praha 1827 15a 48595 XXIX.f
Spirk, Anton Prosaische und Poetische Leseübungen aus bewährten italienischen Schriftstellern gesammelt und erläutert von Anton Spirk Praha 1820 IV.712 L 155296 XXX.h
- Nábožný Horliwý Wůdce Do Města Swatého Nebeského Geruzalema / Aneb Kázánj Weyročnj Nedělnj / Někdy porozdjlně hlásané skrze Wysoce důstogného / Urozeného / a Wysoce Učeného P. P. Pawla Jozefa Axlara ... Nynj na Swětlo wydané K Duchownjmu dalssýmu Prospěchu / a stálému potěssenj wssech wěrných / Gazyku Cžeského do žiwota Wěčného Pautnjkůw Praha 1720 13 M/81 48903 XXX.h
Tomek, Mikuláš Krátké wyswětlenj Katechysmu od Mikulásse Tomka Praha 1837 I.301 L 155297 XXIX.b
Bondi, E. Theoretisch - praktisches Elementar - Buch der hebräischen Sprache. Theoretischer Theil Praha 1845 I.656 L 155410 XXX.h
Nelek, Theodor Sáček s penězy. Powjdka pro rodiče a djtky od Theodora Nelka, přeloženo od J. W. Sommra Praha 1844 16 B/81 L 155647 XXX.h
Sedláček, Josef Vojtěch Základowé Měřictwj, čili Geometrie. Od Wogtěcha Sedláčka Praha 1822 IV.1197 57110 XXXIII.d
Dytrych, Josef Petr Václav Žiwot a řeči Pána nasseho Gežjsse Krysta, Syna Božjho gednorozeného ... Obé z Pjsem swatých nowozákonnjch wyttažené, pořádně rozwržené, onde onde wyswětlené ... připsané od Jozeffa Pet. Wácl. Dytrycha Praha 1809 I.265 57118 XXXII.a
Jöndl, Johann Philipp Unterricht in der Land-Baukunst überhaupt und bezüglich auf Privat- und Gemeindgebäude in Landstädten, Marktflecken und Dörfern, von J. P. Jöndl. Anweisender und angewandter Theil Praha 1840 IV.1603 57309 XXXII.a
Schottky, Julius Max Prag wie es war und wie es ist, nach Aktenstücken und den besten Quellenschriften geschildert von Julius Max Schottky. Erster Band Praha 1831 II.1152 57417 XXXII.a
Schottky, Julius Max Prag wie es war und wie es ist, nach Aktenstücken und den besten Quellenschriften geschildert von Julius Max Schottky. Zweiter Band Praha 1832 II.1153 57418 XXXII.a
Böhm, Ignatz Historische Nachricht von der Entstehungsart und der Verbreitung des Normalschulinstituts in Böhmen Praha 1784 II.1097 57359 XXXII.a
- Die Lectionen, Episteln und Evangelien auf alle Sonn - und Feyertage des ganzen Jahres mit beygefügter Passions - oder Leidensgeschichte unsers Heilandes, ... Praha 1846 I.712 57679 XXVIII.d
Rettigová, Magdalena Dobromila Domácí kuchařka Praha 1843 - 57651 XXXII.b
- General - Register über die in Folge eines A. h. Befehls Sr. k. k. Majestät unter der Aufsicht des k. k. böhm. Landesguberniums ... ein und zwanzig Bände der Provinzial - Gesetz - Sammlung für die Jahre 1819 bis 1838; ... herausgegeben von Kajetan Nadherny Praha 1840 II.395 57705 XXXII.a
Millauer, Maximilian Die Matriken der Akatholiken Praha 1830 II.217 57721 IV.e
- Malý Katechismus s otázkami a odpowědmi pro neymenssj djtky cjs. král. zemj Praha 1845 I.292 57744 XXXII.a
Tomek, Mikuláš Krátké wywětlenj Katechysmu od Mikulásse Tomka Praha 1837 I.301 57720 XXIX.b
Schaller, Jaroslaus Beschreibung der Königlichen Haupt und Residenzstadt Prag sammt allen darinn ... 3. Band Die Altstadt, erste Hauptviertl der Stadt Prag Praha 1796 - 7 ? II.2222 57816 XIII.d
Janisch, Joseph Anton Des Joseph Anton Janisch Pfarrers in Hostiwař praktische Bienenpflege für den Landmann im Königreiche B?öheim, ... Praha 1789 IV.1203 57881 XXXII.b
Gerstel, A. Tentamen institutionis ad chemico-qualitativam analysim mineralium ope solutionis Praha 1831 IV.546 57883 XXXII.b
Stapf, František Frantisska Stapfa, ... Ručnj kniha ku Katechyzmusu. Zwlásstě pro katechety, pak též ku powzbuzenj každého. Zčesstěná do Jana Hýbla Praha 1824 IV.1151 57910 XIX.f
Hyna, Karel Ferdinand Ferdinanda Hyny Dušeslowí zkušebné Praha 1844 IV.1153 57886 XIX.f
Klácel, František Matouš Františka Matauše Klácela Dobrověda Praha 1847 IV.1154 57887 XIX.f
Dušek, František de Paula Prwnj Základy Vměnj polesného pro Začátnjky w hospodářstwj lesnjm od Frantisska de Paula Dusska Praha 1800 IV.2169 57927 XXXII.c
Redlhammer, Johann Wenzl Handbuch für Grundobrigkeiten in Böhmen in Betreff des sogenannten Robotabolizions-System Praha 1788 II.193 57942 XXXII.b
Honsatko, Anton F. M. Das Vaterland. Oder: Böhmens historischer Kalender über jene wichtige und interessante Begebenheiten, die sich auf jeden Tag des Monats Februar ... zusammengetragen von Anton F. M. Honsatko. I. Heft Praha 1833 II.87 57946 XXXII.b
- České Besedy Praha 1842 III.238 57952 XXXII.b
- Zuverlässige und ausführliche Nachricht von dem Armeninstitute, welches auf den gräfl. Bouquoischen Herrschaften in Böhmen im Jahr 1779 errichtet worden. Herausgegeben von dem Institut selbst Praha 1785 II.319 57961 XXXII.b
Schmalfus, Cosmas P. Cosmae Schmalfus Ordinis Eremitarum Sancti Patris Augustini ... Dissertationes Philosophicae Super Quaestiones Varii Argumenti Praha 1760 IV.37 57963 III.f
Stepling, Joseph Exercitationes Geometrico - Analyticae De Ungulis, Aliisque Frustis Cylindrorum, Quorum Bases sunt Sectiones Conicae infinitorum generum. Adjungitur Descriptio Automati Planetarii A R. P. Josepho Stepling Praha 17.. IV.33 57964 XXXII.b
Komenský, Jan Amos Joan. Amos. Comenii Orbis Pictus. Swět w obrazích. Die Welt in Bildern. Le Monde en Tableaux Praha 1845 II.1376 57112 XX.c
- Neuer Wirthschaftskalender für das Jahr 1815 Praha 1815 III.368 57347 XXXII.c
- Neuer Wirthschaftskalender für das gemeine Jahr 1833 Praha 1833 III.369 57348 XXXII.c
Zeidler, Josef Jeroným Hymnus, Festo Diei Canonicis Sancti Et Candidissimi Praemonstratensium Ordinis Regularibus Montem Sacrum In Moravia Sub Auspiciis Celsissimi, Reverendissimi et Excellentissimi Domini, Domini Maximiliani Josephi, Principis Archiepiscopi Holomucensis, E Liberis Baronibus De Somerau-Beeckh, Duce Amplissimo, Eximio, Magnifico Domino Josepho Hieronymo Zeidler... Praha 1846 II.2339 57759 XXXII.c
Hartig, Georg Ludwig Uměnj lesnj podlé Giřjho Ludwjka Hartyga ... dle wlastnj zkušenosti srownané, a wlastnjm nákladem wydané od Wiljma Wěnceslawa Hawelky ... Swazek prwnj Praha 1849 IV.83a 57970 XXI.f
Hartig, Georg Ludwig Uměnj lesnj podlé Giřjho Ludwjka Hartyga ... dle wlastnj zkušenosti srownané, a wlastnjm nákladem wydané od Wiljma Wěnceslawa Hawelky ... Swazek třetj Praha 1849 IV.83c 57971 XXI.f
Hartig, Georg Ludwig Uměnj lesnj podlé Giřjho Ludwjka Hartyga ... dle wlastnj zkušenosti srownané, a wlastnjm nákladem wydané od Wiljma Wěnceslawa Hawelky ... Swazek prwnj. Swazek druhý. Swazek třetj Praha 1823 II.31 58971 XXI.f
Pelcl, František Martin Franz Martin Pelzels Geschichte der Böhmen, von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Zweyter Theil Praha 1817 II.645 27714 XVII.c
Amerling, Karel Slavoj Gedowaté rostliny w Čechách, na Morawě, w Slesku, a na Slowensku. Naučenj pro lid obecný a zwlásstě pro sskolnj mládež Praha 18.. IV.578 59283 XXXII.c
Tomíček, Jan Slavomír Jana Slawomíra Tomíčka Doba prwního člowěčenstwa aneb auplnějsí wylíčení stawu prwního pokolení lidského Praha 1846 II.2313 58041 XIII.f
Sika, Johann Baptist Drei wichtige Fragen der Gegenwart, aufgeworfen und beantwortet von P. Johann Bapt. Sika Praha 1848 I.324 58070 XXXII.c
Dušek, František de Paula Anfangsgründe der Forstwissenschaft für Jünglinge, welche sich der Forstökonomie weihen. Franz de Paula Duschek Praha 1808 8/31 58904 XXXII.c
Jungmann, Josef Historie literatury české aneb saustawný přehled spisů českých, s krátkau historii národu, oswicenj a gazyka Praha 1825 H 100a/411 58029 V.g
- Bericht der Beurtheilungs - Commission über die im Jahre 1829 unter der Leitung des böhmischen k. k. Landesguberniumsstatt gefundene öffentliche Ausstellung der Industrie-Erzeugnisse Böhmens. ... Praha 1831 IV.2142 58017 XXVIII.g
Nejedlý, Vojtěch Nedělnj Kázánj na celý rok. Djl prwnj Praha 1806 I.264 57477 XXXII.d
Nejedlý, Vojtěch Nedělní Kázánj na celý rok. Djl druhý Praha 1806 I.264 57104 XXXII.d
- Žiwé Swětlo Prawdy, oswěcugjcý každého člowěka přicházegjcýho na tento swět Praha 1817 I.508 57101 XXXII.d
- Pane! zůstaň s námi; neb se připozdjwá. Přeložil Jan Marchal. Djl druhý Praha 1840 I.303 57103 XXIX.b
Orttenberger, Joseph Das Kriegswesen der Römer, grösstentheils nach antiken Denkmalen; zunächst für Studierende. ... geordnet und erklärt von Joseph Ottenberger Praha 1824 II.2905 59175 XXXII.d
Hübsch, F. L. Versuch einer Geschichte des böhmischen Handels, in besonderer Beziehung auf die Fluss - Schiffahrt und das Commerzial - Strassenwesen; ... Praha 1849 II.1638 59179 XXXII.d
Zimmermann, Jan Václav Přjběhowé králowstwj Českého zběhlj za panowánj slawné paměti Ferdynanda I. kteréž wyprawuge J. W. Zimmermann. Djl I. Praha 1820 L 451a, 409.1. 47052 XXXII.d
Zimmermann, Jan Václav Přjběhowé králowstwj Českého zběhlj za panowánj slawné paměti Ferdynanda I. kteréž wyprawuge J. W. Zimmermann. Djl II. Praha 1821 L 451b, 409.2. 47053 XXXII.d
Palacký, František Popis králowstwí Českého čili podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic ... Praha 1848 M 128, 693, 989 59180 XXXII.d
Pařízek, Aleš Vincenc Versuch einer Geschichte Böhmens für die Bürger. Nebst angehängster Historischen Erdbeschreibung dieses Landes. ... Praha 1789 II.206 59287 XVIII.c
Smetana, František Josef Obraz starého swěta, to gest: Wšeobecná politická historie prwnjho wěku, od počátku společnosti lidské až ku pádu Západnj řjše Řjmské. Od Františka Josefa Smetany. Djl I. Praha 1834 - 59364 XXVI.f
Jungmann, Antonín Jan Uměnj porodnické, k užitku ženám při porodu obsluhugjcjm wydané, od Ant. Jana Jungmanna Praha 1827 IV.13 59188 XXXII.d
Konvalini, Josef František Komůrka zahradnjcká, neb shromážděnj od 642 druhů staročeských gmen od wsselikých zdegssjch neb cyzozemských kuchynských a lekařských kořenj, zahradnjch kwětin a gegich potřebné teplosti; též polnjch getelů a pokrmných bylin, ... Wzdělaná a wydaná od Jozefa Frantisska Konvalini Praha 1835 IV.552 59295 XXXII.e
Kodym, Filip Stanislav Filipa Stanislawa Kodyma Naučení o žiwlech, jejich moci a wlastnostech. Díl I. Praha 1849 Dh 15.1./1278, 150 42776/I. VIII.f
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21