Nápověda
SOUPIS TISKŮ DO ROKU 1850
Logo
Ocenění
Zapsáno 6108 položek.
 

ROK
Pohořelý, Josef Mírumil Popsánj žiwota a skutků Swatých a Swětic Božjch. Dle Michala Sinzla a Frantisska Deinla martyrologium i Albana Butlerowých popsánj uspořádané a k tisku dohotowené od Josefa M. Pohořelého. Čtwrté čtwrtletj Hradec Králové, Praha 1844 I.267 57106 XXXIII.e
Žvejkal, Jan Popsánj trogjch cest (2500 mil) po pewné zemi i po moři, w Europě, Asii a Africe roku 1818 - 1833 na poswátná mjsta w zemi swaté … wykonaných od Jana Žwejkala, s předmluwau od Wáclawa Krolmusa Praha 1844 II.879, N 832 27330 XII.f
- Popsánj neystarožitněgssjho kollegiátnjho chrámu w Čechách, pod gménem swatých Kosmy a Damiána a swatého Wáclawa w Staré Boleslawi, ... wydané od Josefa Prokopa Horčice Praha 1839 336/1958 31203 XXIV.a
- Popsánj neystarožitněgssjho kollegiátnjho chrámu w Čechách pod gménem swatých Kosmy a Damiána a swatého Wáclawa w Staré Boleslawi, ... wydané od Josefa Prokopa Horčice Praha 1845 D 26, 1499 34784 XXIV.a
Palacký, František Popis králowstwí Českého čili podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic ... Praha 1848 M 128, 693, 989 59180 XXXII.d
Palacký, František Popis králowstwí Českého … Praha 1848 108 31065 X.e
Klicpera, Václav Kliment Popelka Waršawská. Israelitská weselohra w trojím dějstwí Praha 1848 III.509 3923 B 2013 XIV.b
Klicpera, Václav Kliment Popelka Waršawská. Israelitská weselohra w trojím dějstwí Praha 1848 A 109, 45, A 46 1848 60924 XXXIII.a
- Ponaučenj k zjskánj plnomocných odpustků na způsob milostiwého léta, kterých Geho swatost Papežská Řehoř XVI. wssem katolickým křesťanům, genžby se za wěřjcj we Sspanieljch náležitě modlili, listem aposstolským w Řjmě dne 22. unora 1842 daným, uděliti ráčila Jindřichův Hradec 1843 I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
Mela, Pomponius Pomponii Melae De Situ Orbis Libri Tres. Commentario Car. Henr. Tzschuckii Leipzig 1816 E 174/2512, 94 45071 XXII.e
- Pomněnky na rok 1842 Praha 1842 III.1528 80 A 80 II.a
Štulc, Václav Pomněnky na cestách žiwota Praha 1845 II.252 4543 B 3179 XVII.b
Theis, Alexandre Etienne Duillaume Baron de Polyklet's Reise, oder Briefe über Rom. Aus dem Französischen des Baron de Theis übersetzt von F. W. Benicken. Zweyter Theil Wien 1825 K 11b, 350.2. L 150876 XXVIII.a
Theis, Alexandre Etienne Duillaume Baron de Polyklet's Reise, oder Briefe über Rom. Aus dem Französischen des Baron de Theis übersetzt von F. W. Benicken. Vierter Theil Wien 1825 K 11d, 350.4. L 150861 XXVIII.a
Theis, Alexandre Etienne Duillaume Baron de Polyklet's Reise, oder Briefe über Rom. Aus dem Französischen des Baron de Theis übersetzt von F. W. Benicken. Erster Theil Wien 1825 K 11a, 350.1. L 150875 XXVIII.a
Theis, Alexandre Etienne Duillaume Baron de Polyklet's Reise, oder Briefe über Rom. Aus dem Französischen des Baron de Theis übersetzt von F. W. Benicken. Dritter Theil Wien 1825 K 11c, 350.3. L 150877 XXVIII.a
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1833 I.546a 3390 B 1465 V.b
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1837 - 34810 IV.d
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1841 - 43818 IV.d
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1845 814/81, 676 L 154489 IV.d
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1845 - L 152822 XXXIII.d
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1837 - L 152914 XXXIII.d
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj; … Jindřichův Hradec 1837 I.616 3441 B 1516 IV.d
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcý pobožné modlitby k utěssenj křesťanské katolické dusse, z dwanácti djlů pozustáwagjcý ... Písek 1845 ? 127/62 11664 B 3024 XVI.b
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcj: Pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj Jindřichův Hradec 1845 I.695 3397 B 1472 VI.b
- Polowičnj Nebe-kljč, obsahugjcj: Pobožné modlitby k utěssenj křesťanské katolické dusse, z dwanácti djlů pozustáwagjcý ... Písek 1845 ? I.760 3268 B 1346 XX.a
- Polowičnj Nebe-Kljč, obsahugjcj pobožné modlitby křesťanského katolického náboženstwj. … Jindřichův Hradec 1842 I.568 3391 B 1466 V.b
- Polnischer Staat: Oder Eigentliche Beschreibung Des Königreichs Polen / Und des Grossherzogthums Lithauen; ... Köln am Rhein 1697 II.253 26842 XVII.c
- Politycké zřjzenj obecnjch sskol w cýs. král. dědičných zemjch Praha 1822 II.648 27339 XII.f
- Politisches Rundgemälde oder kleine Chronik des Jahres 1842. Für Leser aus allen Ständen, welche auf die Ereignisse der Zeit achten Leipzig 1843 L 120, 1519 46720 XXVII.h
- Politische Verfassung der deutschen Volksschulen für die k. k. österreichischen Provinzen mit Ausnahme von Ungarn, Lombardie, Venedig und Dalmatien Wien 1844 II.221 L 155252 XXXIII.e
- Politische Verfassung der deutschen Schulen in den kaiserl. königl. deutschen Erbstaaten Wien 1833 478 35638 VI.e
- Politische Verfassung der deutschen Schulen in den kaiserl. königl. deutschen Erbstaaten Wien 1817 II.804 L 150202 XXIX.b
- Politische Verfassung der deutschen Schulen in den kaiserl. königl. deutschen Erbstaaten Wien 1807 II.203 L 149711 XXIX.c
- Politische Verfassung der deutschen Schulen in den kaiserl. königl. deutschen Erbstaaten Wien 1828 II.452 L 155255 XXXIII.e
- Politische Verfassung der deutschen Schulen in den k. auch k. k. deutschen Erbstaaten Wien 1806 80, 339 35253 XXIV.c
Adam z Veleslavína, Daniel Politia Historica. O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery. W nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij / yakby se Králowstwij / Knijžetswij / Země Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky pobožně / sslechetně / chwalitebně a vžitečně řijditi a sprawowati mohla: Sebraná z mnohých Starých y nowých / Ržeckých / Latinských / Cžeských y Německých Historij / a Spisuow maudrých lidij o Spráwě Swětské. Nynij pak w nowě ku poctiwosti wssech dobrých ctných a sslechetných Wrchnostij / Spráwcůw / Saudcůw / Panůw a Vřednijkuow Zemských y Městských / slawného a dalece rozmnoženého Národu Slowanského / z Yazyka Latinského a Německého w Cžeský yakž neywlastněgi býti mohlo / přeložená a wůbec wydaná / pilnostij / pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna. Wytisstěno w Starém Městě Pražském Praha 1584 II.61 865 D 49 V.h
Adam z Veleslavína, Daniel Politia Historica. O Wrchnostech a Sprawcých Swětských. Knihy Patery. W nichž se obsahugj mnohá vžitečná naučenij / yakby se Králowstwij / Knijžetswij / Země Obce y Města buďto w času pokoge aneb wálky pobožně / sslechetně / chwalitebně a vžitečně řijditi a sprawowati mohla: Sebraná z mnohých Starých y nowých / Ržeckých / Latinských / Cžeských y Německých Historij / a Spisuow maudrých lidij o Spráwě Swětské. Nynij pak w nowě ku poctiwosti wssech dobrých ctných a sslechetných Wrchnostij / Spráwcůw / Saudcůw / Panůw a Vřednijkuow Zemských y Městských / slawného a dalece rozmnoženého Národu Slowanského / z Yazyka Latinského a Německého w Cžeský yakž neywlastněgi býti mohlo / přeložená a wůbec wydaná / pilnostij / pracý a nákladem M. Danyele Adama z Weleslawijna. Wytisstěno w Starém Městě Pražském Praha 1584 - L 158001 V.h
Seyfried, Johann Heinrich Poliologia, Das ist: Accurate Beschreibung Aller vornehmsten Städte/ …in Asia, Africa und Amerika, … Nürnberg 1709 II.42 548 A 531 X.a
- Polens Schicksale seit 1763 die zu dem Augenblicke, wo es sich für unabhängig erklärte Paris 1831 II.2911 L 149426 XXIX.d
- Pokladnice Franklinowa, anebo kterak rozumnau přičiliwostj každý člowěk zbohatnaut může, ... Wydána Frantisskem Kampeljkem Banská Bystrica 1838 III.416 4661 B 3297 XVIII.b
Ryba, Jan Jakub Pohřebnj Pjsně Praha 1822 IV.1958 L 152088 XXIX.b
- Pohlen wie es war, wie es ist, wie es werden wird. Aus dem Französischen übersetzt Paris und Warszawa 1775 L 119/3735 26995 XX.d
Rettigová, Magdalena Dobromila Pogednánj o užitečnosti zaopatřowacjho ústawu, spogeného s wjdeňskau spořitelnicj. Wyňato ze spisu: "Mladá hospodyňka" od M. D. Rettigowé Praha 1840 III.482 4439 B 3076 XVI.b
Scott, Walter Poetische Werke. 8., 9., 10. Bändchen. Theil 1. - 3. Zwickau 1826 III.1367a 72 A 72 II.a
Scott, Walter Poetische Werke. 17. , 18. Bändchen. Theil 1. – 2. Zwickau 1828 III.1367e 76 A 76 II.a
Scott, Walter Poetische Werke. 15., 16. Bändchen. Theil 1. - 2. Zwickau 1827 III.1367d 75 A 75 II.a
Scott, Walter Poetische Werke. 13., 14. Bändchen. Theil 6. – 7. Zwickau 1827 III.1367c 74 A 74 II.a
Scott, Walter Poetische Werke. 11., 12. Bändchen. Theil 4. -5. Zwickau 1826 III.1367b 73 A 73 II.a
Pfeffel, Gottlieb Conrad Poetische Versuche. IV. Theil Wien 1802 K 133d, 218.4. 47788 XX.a
Pfeffel, Gottlieb Conrad Poetische Versuche. III. Theil Wien 1792 K 133c, 218.3. 47787 XX.a
Pfeffel, Gottlieb Conrad Poetische Versuche. II. Theil Wien 1792 K 133b, 218.2. 26263 XX.a
Pfeffel, Gottlieb Conrad Poetische Versuche. I. Theil Wien 1791 K 133a, 218.1. 47784 XX.a
Zachariä, Friedrich Wilhelm Poetische Schriften von Friedrich Wilhelm Zachariä. Zweyter Theil Carlsruhe 1777 K 199b, 232.2. 26196 XV.e
Zachariä, Friedrich Wilhelm Poetische Schriften von Friedrich Wilhelm Zachariä. Vierter Theil Carlsruhe 1778 K 199d, 232.4 26199 XV.e
Zachariä, Friedrich Wilhelm Poetische Schriften von Friedrich Wilhelm Zachariä. Sechster Theil Carlsruhe 1778 K 199f, 232.6. 26930 XV.e
Zachariä, Friedrich Wilhelm Poetische Schriften von Friedrich Wilhelm Zachariä. Fünfter Theil Carlsruhe 1778 K 199e, 232.5. 26869 XV.e
Zachariä, Friedrich Wilhelm Poetische Schriften von Friedrich Wilhelm Zachariä. Erster Theil Carlsruhe 1777 K 199a, 232.1. 26895 XV.e
Zachariä, Friedrich Wilhelm Poetische Schriften von Friedrich Wilhelm Zachariä. Dritter Theil Carlsruhe 1782 K 199c, 232.3. 26198 XV.e
Körber, Antonius Poenitentiae Sacramentum Quaestionibus Practicis, et Casuum Resolutinibus Interstinctum, ... Praha 1751 I.138 3197 B 1274 XVIII.a
Sabinus Brandeburgensis, Georgius Poëmata Georgii Sabini Brandebvrgensis V. CL. Et Nvmero Librorvm … Leipzig 1563 E 235/209 26470 X.d
Krummacher, Friedrich Adolf Podobenstwj od Fryd. Adol. Krummachra přeloženjm Frant. Boh. Tomsy Praha 1821 H 226, 502 43820 XVII.b
- Podiwné Předpowěděnj … - 1764 III.593 274 A 267 VI.a
Kotzebue; Gilemnicky, J. H. Podiwná nemoc. Dle Kotzebue wzdělaná weselohra J. H. Gilemnickym Praha 1823 194 4647 B 3283 XVIII.b
Přibík, Jan Pravd. Počjtánj pjsemné s hognou zásobau rozmanitých přjkladů Hradec Králové 1842 IV.420 27341 XII.f
Přibík, Jan Pravd. Počjtánj pjsemné s hodnau zásobau rozmanitých přjkladů. Swazek prwnj Praha 1837 IV.421 27340 XII.f
Vysokomýtský, Antonín Početj roku 1620 a sledj geho, čili řáděnj Gezuitů w Čechách a na Morawě. Od Antonjna Wysokomýtského Litoměřice 1849 II.89 27677 IV.c
Vysokomýtský, Antonín Početj roku 1620 a sledj geho, čili řáděnj Gezuitů w Čechách a na Morawe Litoměřice 1849 II.3264 25860 IV.c
Wocel, Alois Počáteční vyučování názorné pro mládež. sestavil a vydal Alois Wocel Praha 1850 9/8 35261 XXIV.c
- Pobožnost na Den Slawnosti Božjho Těla, která se při obyčený Procesých k čtyrem Oltářům, skrz celý Oktáw Wraucně wykonawa ... Písek - - 50960 B 1859 XIII.b
- Pobožnost Na Den Slavnosti Božího Těla, K Neyswětěgssij Swátosti Oltářnj; … Jindřichův Hradec 1762 I.381 475 A 459 VIII.a
Krbec, Jan Pobožnost Křjžowé Cesty, složená k weřegnému užjwánj na nowě wzdělané křjžowé cestě na Petřjně nad Prahau Praha 1840 ? I.585 27344 XII.f
- Pobožnost k uctěnj neyswětěgssjho Srdce Pána Gežjsse, … Jindřichův Hradec - I.634 508 A 492 IX.a
- Pobožnost k uctěnj neyswětěgssiho srdce Pána Gežjsse, … Jindřichův Hradec 1832 I.801 534 A 517 X.a
Plutarchos Plvtarchi Vitae Parallelae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem Edidit Godofredvs Henricvs Schaefer. Tomus VIII. Plvtarchi Tib. et C. Gracchi, Demosthenes, Cicero, Artaxerxes, Demetrivs, Antonivs Leipzig 1814 F 169h, 221.8. 44360 XVI.e
Plutarchos Plvtarchi Vitae Parallelae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem Edidit Godofredvs Henricvs Schaefer. Tomus VII. Plvtarchi C. Ivlivs Caesar, Phocion, Cato Minor, Agis, Cleomenes Leipzig 1814 F 169g, 221.7. 44361 XVI.e
Plutarchos Plvtarchi Vitae Parallelae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem Edidit Godofredvs Henricvs Schaefer. Tomus VI. Plvtarchi Agesilavs, Pompeivs, Alexander M. Leipzig 1814 F 169f, 221.6. 44362 XVI.e
Plutarchos Plvtarchi Vitae Parallelae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem Edidit Godofredvs Henricvs Schaefer. Tomus V. Plvtarchi Cimon, Lvcvllvs, Nicias, Marcvs Crassvs, Sertorivs, Evmenes Leipzig 1813 F 169e, 221.5. 44363 XVI.e
Plutarchos Plvtarchi Vitae Parallelae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem Edidit Godofredvs Henricvs Schaefer. Tomus IX. Plvtarchi Dion, Brvtvs, Aratvs, Galba, Otho Leipzig 1814 F 169i, 221.9. 44359 XVI.e
Plutarchos Plvtarchi Vitae Parallelae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem Edidit Godofredvs Henricvs Schaefer. Tomus IV. Plvtarchi Philopoemen, Flamininvs, Pyrrhvs, Marivs, Lysander, Svlla Leipzig 1812 F 169d, 221.4. 44364 XVI.e
Plutarchos Plvtarchi Vitae Parallelae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem Edidit Godofredvs Henricvs Schaefer. Tomus III. Plvtarchi Timoleo, Aemilivs Pavlvs, Pelopidas, Marcellvs, Aristides, M. Cato Maior Leipzig 1812 F 169c, 221.3. 44365 XVI.e
Plutarchos Plvtarchi Vitae Parallelae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem Edidit Godofredvs Henricvs Schaefer. Tomus II. Plvtarchi Themistocles, Camillvs, Pericles, Fabivs Maxmvs, Alcibiades, Coriolanvs Leipzig 1812 F 169b, 221.2. 44366 XVI.e
Plutarchos Plvtarchi Vitae Parallelae. Ad Optimorvm Librorvm Fidem Edidit Godofredvs Henricvs Schaefer. Tomus I. Plvtarchi Thesevs, Romvlvs, Lycvrgvs, Nvma, Solon, Poplicola Leipzig 1812 F 169a, 221.1. 44358 XVI.e
Plutarchos Plvtarchi Chaeronensis ... Omnes de Graeca in Latinae Gviliel. Xylandro Avgvstano Basel 1572 F 170,507 35966 XVI.e
Plutarchos Plutarchi Vita Phocionis. Recensuit et Commentariis Suis Illustravit Fridericus Kraner Leipzig 1840 F 179, 2532 L 154030 XVI.e
Plutarchos Plutarchi Vita Phocionis. Recensuit et Commentariis Suis Illustravit Carolus Sintenis Leipzig 1832 F 174, 665 35967 XVI.e
Plutarchos Plutarchi Philopoemen. Flamininus. Pyrrhus. Ad Codd, Fidem Recensuit Io. Christianus Felix Baehr Liepzig 1826 F 172, 651 35964 XVI.e
Plutarchos Plutarchi Pericles. Recensuit et Commentariis Suis Illustravit Carolus Sintenis Leipzig 1835 F 173, 656 35968 XVI.e
Plutarchos Plutarchi Agis et Cleomenes. Recensuit Annotationem Criticam Prolegomena et Commentarios Adiecit Georg. Frid. Schoemann Greifswald 1839 F 171, 636 35965 XVI.e
Plutarchos Plutarch's Lebensbeschreibung des Camillus. Zum Schulgebrauche mit erklärenden Anmerkungen und einem Sachregister versehen von A. Fr. Gottschick Berlin 1846 F. 182, 2533 44934 XVI.e
Řezníček, Josef Jindřich Plawba Berezinská. Podle Francauzského P. z Balzaca Praha 1844 III.394 30499 XXI.f
Platon Platons Phädon. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen Leipzig 1849 F 161, 971 35315 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Timaeus Et Critias. Recensuit, Prolegomenis Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum Gotha, Erfurt 1838 F 153g, 613.7. L 153507 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Theaetetus. Recensuit Et Prolegomenis Atque Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, Erfurt 1839 F 153h, 613.8. L 149984 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Sophista. Recensuit, Prolegomenis Et Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, London 1840 F 153h, 613.8. L 149984 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Qvae Svpersvnt Opera. Textvm ad Fidem Codicvm Florentt. Pariss. Vindobb. Aliorvmqve. Recognovit Godofredvs Stallbavm. Tomus VIII. Phaedrvm, Hippiam Mai., Epistolas, Axiochvm, Dialogvm de Ivsto, Dialogvm de Virtvte, Demodocvm, Sisyphvm, Eryxiam, Clitophontem et Definitiones Continens Leipzig, Leiden 1825 F 151h, 469.8. 45008 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Qvae Svpersvnt Opera. Textvm ad Fidem Codicvm Florentt. Pariss. Vindobb. Aliorvmqve. Recognovit Godofredvs Stallbavm. Tomus VII. Timaevm, Critiam, Parmenidem et Convivivm Continens Leipzig, Leiden 1824 F 151g, 469.7. 45007 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Qvae Svpersvnt Opera. Textvm ad Fidem Codicvm Florentt. Pariss. Vindobb. Aliorvmqve. Recognovit Godofredvs Stallbavm. Tomus VI. Libros de Legibvs Etepinomida Continens Leipzig, Leiden 1824 F 151f, 469.6. 45006 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Qvae Svpersvnt Opera. Textvm ad Fidem Codicvm Florentt. Pariss. Vindobb. Aliorvmqve. Recognovit Godofredvs Stallbavm. Tomus V. Libros de Republica Continens Leipzig, Leiden 1823 F 151e, 469.5. 45005 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Qvae Svpersvnt Opera. Textvm ad Fidem Codicvm Florentt. Pariss. Vindobb. Aliorvmqve. Recognovit Godofredvs Stallbavm. Tomus IV. Alcibiadem I. et II., Charmidem, Lachetem, Lysin, Hipparchvm, Menexenvm, Politicvm et Minoem Continens Leipzig, Leiden 1822 F 151d, 469.4. 45004 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Qvae Svpersvnt Opera. Textvm ad Fidem Codicvm Florentt. Pariss. Vindobb. Aliorvmqve. Recognovit Godofredvs Stallbavm. Tomus III. Gorgiam, Ionem, Philebvm et Menonem Continens Leipzig, Leiden 1822 F 151c, 469.3. 45003 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Qvae Svpersvnt Opera. Textvm ad Fidem Codicvm Florentt. Pariss. Vindobb. Aliorvmqve. Recognovit Godofredvs Stallbavm. Tomus II. Sophistam, Evthydemvm, Protagoram, Hippiam Minorem et Cratylvm Continens Leipzig, Leiden 1821 F 151b, 469.2. 45002 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Qvae Svpersvnt Opera. Textvm ad Fidem Codicvm Florentt. Pariss. Vindobb. Aliorvmqve. Recognovit Godofredvs Stallbavm. Tomus I. Evthyphronem, Apologiam Socratis, Critonem, Phaedonem, Theagen, Amatores e Theaetetvm Continens Leipzig, Leiden 1821 F 151a, 469.1. 45001 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Politicus Et Incerti Auctoris Minos. Recensuit, Prolegomenis Et Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, London 1841 F 153i, 613.9. L 151248 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Philebus. Recensuit, Prolegomenis Et Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, London 1842 F 153i, 613.9. L 151248 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Parmenides cum Quattuor Libris Prolegomenorum et Commentario Perpetuo. Cura Godofr. Stallbaumi Leipzig 1839 F 152, 608 45936 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. V. Sect. II. Continens Cratylum Gotha, Erfurt 1835 F 153e, 613.5. L 153505 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. V. Sect. I. Continens Lachetem, Charmidem, Alcibiadem Utrumque Gotha, Erfurt 1834 F 153e, 613.5. L 153505 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. I. Sect. III. Continens Symposium Gotha, Erfurt, London 1836 F 153a, 613.1. 46308 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. I. Sect. II. Continens Phaedonem Gotha, Erfurt 1834 F 153a, 613.1. 46308 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Opera Omnia. Recensuit Et Commentariis Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. I. Sect. I. Continens Apologiam Socratis Et Critonem Gotha, Erfurt 1833 F 153a, 613.1. 46308 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Meno Et Euthyphro Itemque Incerti Scriptoris Theages, Erastae Et Hipparchus. Recensuit Et Prolegomenis Atque Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, Erfurt 1836 F 153f, 613.6. L 153481 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Euthydemus. Recensuit Et Prolegomenis Atque Commentariis Illustravit Godofredus Stallbaum Gotha, Erfurt 1836 F 153f, 613.6. L 153481 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. IV. Sect. I. Continens Phaedrum Gotha, Erfurt 1832 F 153d, 613.4. L 153506 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. III. Sect. II. Continens Politae Libr. VI - X. Gotha, Erfurt 1830 F 153c, 613.3. L 153491 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. III. Sect. I. Continens Politiae Libr. I - V. Gotha, Erfurt 1829 F 153c, 613.3. L 153491 XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. II. Sect. II. Continens Protagoram Gotha, Erfurt 1828 F 153b, 613.2. L 153508 Přívazek XXXIV.e
Platon; Stallbaum, Johann Gottfried Platonis Dialogos Selectos. Recensuit Et Commentariis In Usum Scholarum Instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. II. Sect. I. Continens Gorgiam Gotha, Erfurt 1828 F 153b, 613.2. L 153508 XXXIV.e
Platon Platonis Dialogi Graece Et Latine. Ex recensione Immanuelis Bekkeri Berlin 1816 F 155, 1291/968 26178 XXXIV.e
Platon Platonis Convivium. Recensuit, emendavit, illustravit Alexander Hommel Leipzig 1834 F 156, 1134/820 26177 XXXIV.e
Platon Platon's sämmtliche Werke. Übersetzt von Hieronymus Müller, mit Einletungen begleitet von Karl Steinhart. Erster Band Leipzig 1850 F 157a, 970.1. L 149909 XXXIV.e
Gogol, Nikolaj Vasiljevič Plášť. Powěst z úřednických sfér Petrohradských. Z ruského M. Gógola přeložil Hawel Borowský Praha 1847 III.1618, N 2115 4383 B 2524 XVI.b
- Planetář, aneb: Wyswětlenj nebeských Znamenj, a Přirozenosti gegjch, od starých Mudrců neb Hwězdářů wyskaumané, a w Pořádek sepsané - - 34g 1959 L 152513 XXIV.a
- Pláč Otců Swatých, Aneb Knjha Bohomyslná, a welmi pěkná, na pět Kněh rozdělená, gest o žalostiwém Kwjlenj, a Hořekowánj Otců Swatých w Temnostech ... - - 482 L 157052 XXIX.a
- Pjsně weyročnj, které se obzwlásstně w chrámu Páně w Prachaticjch zpjwagj Písek 1837 I.562 3386 B 1461 V.b
- Pjsně Ročnj, To gest: Kancyonálek - - I.405 6 A 6 I.a
- Pjsně Ročnj, To gest: Kancyonálek Praha - I.491 13 A 13 I.a
- Pjsně Ročnj, To gest : Kancyonálek Praha, Staré Město 1769 I.11 1 A 1 I.a
- Pjsně Ročnj, To gest : Kancyonálek - - I.462 21 A 21 I.a
- Pjsně Ročnj, To gest : Kancyonálek - - III.359 33 A 33 I.a
- Pjsně Ročnj, To gest : Kancyonálek - - I.13 187 A 182 V.a
- Pjsně Ročnj , to gest Kancyonálek, … Praha - - 11002 A 931 XIV.a
- Pjsně k weřegné i domácý pobožnosti s melodyemi, též y modlitby Praha 1789 III.660 4488 B 3124 XVII.b
- Pjseň k Swatým Patronům Králowského Města Pjsku - - III.186 4061 B 2151 XV.b
- Pjseň k Panně Marii Bolestné - - - 10850 A 895 XIV.a
- Písně postní a velikonoční - - - L 157043 XXIX.a
- Písně o sv. Máří Magdaléně - - III.1029 30501 XXI.f
- Písně a skládky. Oddělení druhé. Polní neb weské a sedlské pjsně obsahugicý; Oddělení třetj. Pjsně pro osoby rozličného stawu ... - - 663 25941 IV.c
- Písně a skládky. Oddělení čtwrté. Pjsně swětské k ctnostnému obweselenj mysle …; Oddělenj páté. Pjsně w rozličným času … - - 665 25942 IV.c
Pindarus Pindari Epinicia. Adiectis Metrorum Schematibus Notisque Criticis Edidit Car. Herm. Weise Leipzig 1845 F 150, 2541 44992 XXIV.c
Piccolomini, Aeneas Sylvius Pij. ij. pontificis maximi cui ante summum episcopatum ... Eneas Silvius nomen erat. familiares epistole ad diversos in quadruplici vite eius statu transmisse Nürnberg 1481 II.60 25998 Armarium
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Zweyter Theil von Erd bis Lin Leipzig 1789 IV.193 59101 XX.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Vierter Theil von See bis Z Leipzig 1791 IV.193 27024 XX.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Sechster Theil Viersaches Registr über das ganze Werk Leipzig 1796 IV.193 27026 XX.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Fünfter Theil Supplemente von A - Z Leipzig 1795 IV.193 27025 XX.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Erster Theil von A bis Epo Leipzig 1787 IV.193 59100 XX.e
Gehler, Johann Samuel Traugott Physikalisches Wörterbuch oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre mit kurzen Nachrichten von der Geschichte ... Dritter Theil von Liq bis Sed Leipzig 1790 IV.193 27023 XX.e
Phrynichus; Lobeck, Christian August Phrynichi Eclogae Nominum et Verborum Atticorum cum notis P. J. Nunnesii, D. Hoeschelii, J. Scaligeri et Cornelii de Pauw … edidit, explicuit Chr. August. Lobeck Leipzig 1820 G 120, 609 35204 I.e
Leibnitz, Gottfried Wilhelm von Philosophische Werke nach Raspens Sammlung. Aus dem Franzözischen … von Johann Heinrich Friderich Ulrich. Erster Band Halle 1778 B 67a, 2156a 27287 XI.d
Leibnitz, Gottfried Wilhelm von Philosophische Werke nach Raspens Sammlung. Aus dem Französischen … von Johann Heinrich Friedrich Ulrich. Zweyter Band Halle 1780 B 67b, 2156b 26003 XI.d
Garve, Christian Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Ciceros Büchern von den Pflichten. Anmerkungen zu dem Zweyten und Dritten Buche Wroclaw 1801 E 315b, 200.2. 35200 XXIII.c
Karsten, Carl Johann Bernhard Philosophie der Chemie Berlin 1843 Hb/4, 1004 43408 XIII.g
Senftleben, Joannes Philosophia Aristotelica Commentarijs … P. Joannem Senftleben. Tomulus primus - tertius Praha 1702 IV.154 1542 A 777 XIII.a
Cluverius, Philipp; Bunonius, Johannes Philippi Cluverii Introductio Universam Geographiam tam Veterem, quam Novam, olim Studiio & Opera Johannis Bunonis. … Wolfenbüttel 1686 M 29 26553 XII.d
Marherr, Philipp Ambrosius Philippi Ambrosii Marherr ... Praelectiones in Hermanni Boerhaave Institvtiones Medicas Tomvs III. Wien, Leipzig 1785 IV.936 26927 XXIX.g
Hafner, Philipp Philipp Hafner’s gesammlte Schriften. Dritter Band Wien 1812 - L 149725 XXI.f
Weisflog, Carl Phantasiestücke und Historien, von C. Weislog. Vierter Band. Kunst- und Bettelfahrt des Bratschisten Fidelius Wien 1827 IV.373 26284 XXIX.c
Phaedrus, Augustus Libertus Phaedri Augusti Liberti Fabularum Aesopiarum. Libri Quinque. Mit grammatischen und erklärenden Anmerkungen. Herausgegeben von. L. Ramshorn Leipzig 1826 ? E 215, 2510, 97 45329 XXV.e
Phaedrus, Augustus Libertus Phaedri Augusti Liberti Fabulae Aesopiae. Phädrus in deutschen Reimen. Von Xaver Weinzierl Wien, Trieste 1825 E 214, 2509 45330 XXV.e
Mendelssohn, Moses Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in drey Gesprächen Frankfurt, Leipzig 1785 B 81/1/250 27009 XIX.d
Mendelssohn, Moses Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in drey Gesprächen Carlsruhe 17.. B 81/250 27004 XIX.d
- Pflichtenlehre für die Jugend in auserlesenen Denksprüchen aus dem Gebiethe der Religion und Vernunst, ... Grätz 1809 I.372 L 149320 XXIX.d
Bembo, Pietro Petri Bembi Cardinalis Patritii Veneti Epistolarvm … Köln am Rhein 1584 E 10, 499 27114 IV.e
- Petit Dictionnaire de l' Academie Francaise, ... Paris 1838 K 222, 1163 45868 XX.e
- Pět obzwlásstnjch Modliteb o neyswětěgssjch pěti Ranách Krysta Pána - - I.750 3267 B 1345 XX.a
Maximilian Antonín Pět Dawidowých Kamenů Goliásse porážegicý; Neboližto Pět neyobwzlásstněgssých / Neyswětěgssý Passyge Pána a Spasytele nasseho GEžjsse Krysta Tagemstwj: Totiž ... Předstawený: Od P. Maximiliana Antonjna Praha 1723 - L 155704 XV.e
- Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a ljtostné rozgjmánj pěti ran Krysta ukřižowaného. K njmžto připogené gsau: Modlitby rannj, wečernj, ... Pro osobu ženskau Jindřichův Hradec 1837 I.455 3246 B 1324 XX.a
- Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a ljtostné rozgjmánj pěti ran Krysta ukřižowaného. K njmžto připogené gsau: Modlitby rannj, wečernj, ... Pro osobu ženskau Jindřichův Hradec 1815 I.639 3261 B 1339 XX.a
- Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a ljtostné rozgjmánj pěti ran Krysta ukřižowaného. K njmžto připogené gsau: Modlitby rannj, wečernj, ... Pro osobu ženskau Jindřichův Hradec 1841 I.809 3276 B 1354 XX.a
- Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a ljtostné rozgjmánj pěti ran Krysta ukřižowaného. K njmžto připogené gsau: Modlitby rannj, wečernj, ... Pro osobu ženskau Jindřichův Hradec, Tábor 1833 - L 152823 XX.a
Pozzo, Andrea Perspectivae Pictorum atque Architectorum, I. Pars, Qua facillima ac expeditissima Methodus omne id, quod ad Architecturam attinet, optica ratione delineandi exhibetur, Inventa, designata & primum edita Romae a Fr. Andrea Puteo, S. J. Nunc vero in gratiam & usum non admodum nummatorum Studiosorum hujus artis, imminuto modulo contracta, atque commodior hac forma concinnata a Joanne Boxbarth, Chalcographo. Der Mahler und Baumeister Perspectiv / Erster Theil / Worinnen gezeiget wird / wie man auf das allergeschwindest- und leichteste alles / was zur Architectur und Bau-Kunst gehöret / ins Perspectiv bringen solle / Inventiert, gezeichnet und erstlich heraussgegeben in Rom / von dem vortreflichen Andrea Pozzo, der Soc. Jesu Fratre, Anjetzo aber dem ohnvermögenden Kunst-Liebhaber zu Nutz und Dienst verkleinert / und in diesen bequemen Format gebracht / Von Johann Boxbarth / Augsburg 1708 - L 158021 XX.h
Perrin du Lac, Francois Marie Perrin du Lac's Reise in die beyden Louisianen unter die wilden Völkerschaften am Missouri, durch die Vereinigten Staaten ... Reise nach Martinique. Nebst einer kurzen Beschreibung dieser Insel Wien 1807 M 130 31342 XXIII.a
Pyrker, Johann Ladislav Perly poswátné. Přeložil Karel Winařický Praha 1840 76 44407 VI.f
Myller, Angelicus Maria Peregrinus in Jerusalem. Frembdling zu Jerusalem. Oder: Aussführliche Reis- Beschreibungen / Worinnen P. Angelicus Maria Myller ... Tomus I. Praha - Staré Město 1729 I.44 3364 B 1407 V.b
Myller, Angelicus Maria Peregrinus in Jerusalem. Frembdling zu Jerusalem. Das ist: Aussführlicher Orientalischen Reis- Beschreibungen, Viertes Buch, Worinnen P. Angelicus Maria Myller, ... Vierte Reis, auss Egypten in Syrien / über Laodicea und Antiochia / nacher Alepo / etc. etc. ... Praha 1732 152/1959 26610 V.b
Bulwer-Lytton, Edward Pelham; or The Adventures of a Gentleman Leipzig 1842 III.1449 L 150110 XXIX.a
- Pěkné a rozmilé Čtenj, kterak Bůh Gideona skrze Angela swého za wyswoboditele lidu Izraelského diwným způsobem powolal ... Hradec Králové 1821 III.751 27728 XX.f
Klouda, Pavel Pawel Klouda, ssťastný sedlák. … Znojmo 1844 III.595 273 A 266 VI.a
- Paustewnjk. Powjdka z dob křižáckých wálek pro dospělegssj mládež podlé německé wzdělaná od Josefa Zimmermanna Praha 1847 III.460, 2062 4405 B 3042 XVI.b
Pausanias Pausaniae Descriptio Graeciae. Ad Codd. Mss. Parisinorum, Vindobonensium, Florentinorum, Romanorum, Lugdunensium, Mosquiensis, Monacensis, Veneti, Neapolitani ... Instruxerunt Io. Henr. Chr. Schubart et Chr. Walz. VolumenTertium Leipzig, London 1839 F 147c, 839.3. 44764 XXVI.c
Pausanias Pausaniae Descriptio Graeciae. Ad Codd. Mss. Parisinorum, Vindobonensium, Florentinorum, Romanorum, Lugdunensium, Mosquiensis, Monacensis, Veneti, Neapolitani ... Instruxerunt Io. Henr. Chr. Schubart et Chr. Walz. Volumen Secundum Leipzig, London 1839 F 147b, 839.2. 44763 XXVI.c
Pausanias Pausaniae Descriptio Graeciae. Ad Codd. Mss. Parisinorum, Vindobonensium, Florentinorum, Romanorum, Lugdunensium, Mosquiensis, Monacensis, Veneti, Neapolitani ... Instruxerunt Io. Henr. Chr. Schubart et Chr. Walz. Volumen Primum Leipzig, London 1838 F 147a, 839.1. 44762 XXVI.c
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Zweyter Band Praha 1792 L 392b, 465.2. 26713 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Vierter Band Praha 1795 L 392d, 465.4. 26715 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Siebenter Band Praha 1803 L 392g, 465.7. 57588 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Sechster Band Praha 1801 L 392f, 465.6. 57587 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Fünfter Band Praha 1797 L 392e, 465.5. 26716 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Erster Band Praha 1792 L 392a, 465.1. 26712 XVII.e
Stránský, Pavel Paul Stransky's Staat von Böhmen. Uebersetzt, berichtigt, und ergänzt von Ignaz Cornova. ... Dritter Band Praha 1794 L 392c, 465.3. 26714 XVII.e
Nitsch, Paul Friedrich Achat; Klopfer, Friedrich Gotthilf Paul Fr. A. Nitsch neues mythologisches Wörterbuch für studirende Jünglinge, ... Zweite ganz umgearbeitete und vermehrte Auflage von Friedrich Gotthilf Klopfer. In zwei Bänden. Zweiter Band J - Z Leipzig, Sorau 1821 G 107b, 115.2. 44390 VII.g
Nitsch, Paul Friedrich Achat; Klopfer, Friedrich Gotthilf Paul Fr. A. Nitsch neues mythologisches Wörterbuch für studirende Jünglinge, ... Zweite ganz umgearbeitete und vermehrte Auflage von Friedrich Gotthilf Klopfer. In zwei Bänden. Erster Band A - H Leipzig, Sorau 1821 G 107a, 115.1. 44389 VII.g
- Patriotische, aber ehrfurchtsvolle Bemerkungen über die von Sr. Majest. dem Könige von Preussen, durch höchst Dero Minister am Reichstage zu Regensburg gemachte Erklärung … - 1795 - 27299 XII.f
- Patent Marie Terezie - štólové a jiné taxy - 1750 420/1958 11662 C 1690 XXIX.e
Dundr, Josef Alexander Pastýřská domácj kniha, čii Nawrženj, gakby se mohl dobytek howězj w Čechách a Morawě zwelebiti a gak ho řádně chowati Praha, Hradec Králové 1843 III.475 4621 B 3257 XVIII.b
Rokos, František Alexandr Pastwa duchownj pro owce z prawého owčince Kristowa. to gest: Křesťanská cwičenj ... Djl druhý Praha 1831 I.312 27645 XIX.f
Reichenberger, Andre Pastoral - Anweisung zum akademischen Gebrauche. Erster und zweyter Theil Wien 1823 I.234 L 149253 VIII.e
Holan Rovenský, Václav Karel Passyge P. Gežjsse Krysta na weliký Pátek podle Sepsánj Swatého Jana Praha - Staré Město 1692 - 27062 XII.g
Holan Rovenský, Václav Karel Passyge P. Gežjsse Krysta /podle Sepsánj S. Matausse/ genž se zpjwá w Neděli Kwětnau Praha - Staré Město 1690 - 27061 XII.g
Jacobus de Voragine Pasionál čili Knihy o životech svatých Plzeň 1476 I.87 25999 Armarium
- Particulae Latinae Orationis Ab Horatio Tursellino Collectae, et a Jacobo Facciolato. In Seminario Patavino Studiis Praefecto purgatae, auctaeque Trnava 1781 G 36, 550 35661 XXVI.e
- Parnassus Illustratus. Sive: Nomina et Elucidatio ... Praha 1708 IV.272 26210 XVII.c
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Zweiter Band Braunschweig 1845 K 39b, 692.2. 35391 XXV.c
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Vierter Band Braunschweig 1839 K 39d, 692.4. 35593 XXV.c
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Sechster Band Braunschweig 1841 K 39f, 692.6. 35595 XXV.c
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Fünfter Band Braunschweig 1840 K 39e, 692.5. 35594 XXV.c
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Erster Band Braunschweig 1848 K 39a, 692.1. 35590 XXV.c
Friedemann, Friedrich Traugott Paränesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet von Friderich Traugott Friedemann. Dritter Band Braunschweig 1836 K 39c, 692.3. 35592 XXV.c
Merlo Horstius, Jacobus Paradisvs Animae Christianae, Lectissimis omnigenae Pietatis delitiis amoenus Köln am Rhein 1644 I.212 1537 A 772 XIII.a
Erasmus, Desiderius Rotterdamský; Lycosthenes, Conrad Parabolarvm Siue Similitvdinvm, Qvae Ex Aristotele, Plvtarcho, Plinio Ac Seneca, grauissimis authoribus, olim ab Erasmo Roterodamo collectae, ... Loci Commvnes: ... Köln am Rhein 1618 - 4716 B 3358 Přívazek XIX.b
- Pantheon der epischen Dichtungen alter Wölker und Zeiten. Historisch - kritisch dargestellt. Zweyter Band Wien 1825 A 10, 553.17. 46504 XXV.g
- Pantheon der epischen Dichtungen alter Wölker und Zeiten. Historisch - kritisch dargestellt. Erster Band Wien 1825 A 10, 553.16. 46503 XXV.g
Stránský, Antonín Panna Křesťanská. Knjžka wyučowacý a modlicý … ( + 9 volně vložených obrázků a Krátký obsah o začátku Maryánském w Bambeřicých. Krátký obsah o začátku Marianským na sw. hoře.) Hradec Králové 1828 I.487 487 A 471 IX.a
Levinsky, Adalbertus Xaverius Josephus Panis Quotidianus, ... Praha - I.410 3345 B 1421 III.b
Tyl, Josef Kajetán Paní Marjánka, matka pluku, aneb: Ženské srdce Praha 1845 III.438, 854 3588 B 1664 XII.b
- Pane! zůstaň s námi; neb se připozdjwá. Přeložil Jan Marchal. Djl prwnj Praha 1839 III.545 4495 B 3131 XXIX.b
- Pane! zůstaň s námi; neb se připozdjwá. Přeložil Jan Marchal. Djl prwnj Praha 1839 I.303 L 150521 XXIX.b
- Pane! zůstaň s námi; neb se připozdjwá. Přeložil Jan Marchal. Djl druhý Praha 1840 I.303 57103 XXIX.b
Lavterbachius, Joannes Panareton Ioannis Lavterbachii Poetae Nobilis et Coronati. In quo describuntur. I. Pietas. II. Ethica. III. Exempla. IIII. Vitae imagines. V. Mythologiae ... Frankfurt am Main 1594 E 151, 141 26740 XVII.d
Vinařický, Karel Pána Bohuslawa Hasišteynského z Lobkowic wěk a spisy wybrané od Karla Winařického Praha 1836 H 135/1128 30493 XXI.f
Chocholoušek, Prokop Pan Šimon z Wrchotic. Nástin ze začátku sedmnáctého století Praha 1847 170, 37 L 155654 VI.a
Rubeš, František Pan ammanuensis na wenku, aneb: Putowánj za nowelau. Nowela Praha 1842 III.225 4430 B 3067 XVI.b
Sedláček, Josef Vojtěch Paměti Plzenské, gež ku poctě slawných Wladyk, slowůtných měssťanů, a obywatelů král. kragského weysadnjho města Plzně sepsal a wydal Jozef Wogtěch Sedláček, ... Plzeň 1821 II.435 27686 XXXIII.d
Sedláček, Josef Vojtěch Paměti Plzenské, gež ku poctě slawných … Plzeň 1821 II.801 27354 XXXIII.d
Sedláček, Josef Vojtěch Paměti Plzenské, gež ku poctě slawných … Plzeň 1821 II.801 27355 XXXIII.d
- Paměti neyhodněgssj mjsta pro Křesťanstwo, totiž Jeruzalém, Betlém a Nazaret. Spis zčesstěný od Matěge Knagsla Znojmo - II.202 57945 XXXII.b
Laitl, Václav; Rulík, Jan Památky starožitného a weleslawného Klásstera Sedleckého bljž Hory Kutné v králowstwj Českém od léta 1142 až do roku 1807. Z prwotnjho listu založenj, z letopisů w Archýwu Sedleckém zachowaljch od W. Laitla, od Jana Ruljka, … w hystoryckém wypsánj přednesené Kutná Hora ? 1807 II.3198 616 A 592 XI.a
- Památka milostiwého leta, kteréž propugčila Geho Swatost Pius IX. w roce 1850 a 1851 České Budějovice 1851 I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
Fähnrich, Anton Pallas Athene Litoměřice 1840 IV.518 137 A 134 III.a
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Swazek X. Praha 1843 III.588 269 A 262 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček VI. Praha 1844 - 30497 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček IX - XVI. Praha 1843 - 1845 H 189b 44414 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček IV. Praha 1842 III.601 27720 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Swazeček I. Praha 1842 III.601 27719 XX.f
Rubeš, František Paleček, milownjk žertu a prawdy. Na swětlo posjlán od Fr. Rubesse, Fr. Hagnisse a Gesstě-Někoho. Konvolut Praha 1842 H 189a 44415 XX.f
Ferrerio, Pietro Palatiorum Romanorum a Celeberrimis sui aevi Architectis erectorum Pars tertia Nürnberg ? 1694 - L 158020 XX.h
Masenius, Jacobus Palaestra Styli Romani … Köln am Rhein 1659 G 201 3712 27197 VII.f
Schottky, Julius Max Paganini's Leben und Treiben als Künstler und als Mensch; ... Praha 1830 II.2270 27695 XXXII.a
Bayer, Jacob Paedagogus Latinus Germanae Juventutis Lexicon Germanico-Latinum et Latino Germanicum, … Mainz 1753 IV.84 59285 IV.e
Mützell, Julius Paedagogische Skizzen, die Reform der deutschen höheren Schulen betreffend. ... im Auftrage des berlinischen Gymnasiallehrer - Vereins überreicht von J. Mützell Berlin 1850 C 61, 732 35116 XXIV.a
- Pacis Compositio, Das ist / Aussführlicher und vollkommener Tractat von dem Religions Frieden: Wie / und welcher Gestalt derselbe in Anno 1555, auff dem Reichstag zu Augspurg / ... Frankfurt am Main 1629 II.75 26776 XX.d
Vergilius Maro, Publius P. Virgilii Maronis Opera Omnia. P. Vigrilius Maro S Werke. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Zweyter Band Wien 1800 E 296b/263.2, 263b 44850 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius P. Virgilii Maronis Opera Omnia. P. Vigrilius Maro S Werke. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Vierter Band Wien 1801 E 296c/263.3, 263.c 44851 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius P. Virgilii Maronis Opera Omnia. P. Vigrilius Maro S Werke. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Sechster Band Wien 1801 E 296 e/263.5, 263e 44853 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius P. Virgilii Maronis Opera Omnia. P. Vigrilius Maro S Werke. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Fünfter Band Wien 1801 E 296d/263.4, 263.d 44852 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius P. Virgilii Maronis Opera Omnia. P. Vigrilius Maro S Werke. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Erster Band Wien 1800 E 296a/263.1, 263.a 44849 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius; Heyne, Christian Gottlob P. Virgilii Maronis Opera In Tironvm Gratiam Perpetva Annotatione Novis Cvris Illvstrata A Chr. Gottl. Heyne. Tomvs Prior Leipzig 1789 E 294a/292.1. 44924 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius; Heyne, Christian Gottlob P. Virgilii Maronis Opera In Tironvm Gratiam Perpetva Annotatione Novis Cvris Illvstrata A Chr. Gottl. Heyne ... Post Curas Ern. Car. Frider. Wunderlichii Priori Volumini Impensas Fridericus Ernestus Ruhkopf. Vol II. Leipzig 1822 E 294b/292.2. 44923 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius; Peerlkamp, Petrus Hofman P. Virgilii Maronis Aeneidos Libri I. - IV. Edidit Et Annotatione Illustavit P. Hofman Peerlkamp Leiden 1843 E 301/931.1. L 153904 XXXIV.b
Vergilius Maro, Publius P. Virgilia Marona Zpěwy pastýřské. W české werše uwedl a wyswětlil Karel Winařický Praha 1828 E 331, 485 44833 XXXIV.c
Terentius Afer Publius P. Terentii Comoediae sex, iam Denvo … Leipzig 1560 E 277/90 26080 XXII.d
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Opera, Qvibvs in Omnes Metamorphoseos fabulas Lactantij quoque argumenta, quae luculentissime impedita expediunt, accesserunt. Atqve Henrici Glareani et Longolij annotationes, quae ad Metamorphosin intelligendam vel solae abunde sufficiunt. Item fragmenta qvaedam Ouidij ex libris, qui magna ex parte periere, Epagrammaton. Et non male natum carmen ad Pisonem Basel 1523 IV.57 731 A 685 Přívazek Armarium
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Opera Omnia. … Recognovit C. H. Weise. Tomus I. Leipzig 1845 Ba 28 L 154088 III.a
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Zum Schulgebrauch herausgegeben und mit erklärenden Anmerkungen versehen von Dr. V. Loers Trier 1837 Ha 71/2171, 379 45102 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Mit kritischen und erläuternden Anmerkungen von E. C. Chr. Bach. Zweiter Band VIII. - XV. Hannover 1836 E 187b/428.2. 44897 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Mit kritischen und erläuternden Anmerkungen von E. C. Chr. Bach. Erster Band I. - VII. Hannover 1831 E 187a/428.1. 44898 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon Libri XV. Des Ovidius XV Bücher der Verwandlungen, mit Anmerkungen, zum Nutzen der Jugend herausgegeben von Albert Christian Meineke. Erster, zweyter Theil Lemgo 1825 Ha 72/2172, 380 44158 XVI.f
Ovidius Naso, Publius; Kromayer, Johann Heinrich P. Ovidii Nasonis Heroides sive Epistolae Leipzig 1719 E 197, 121 27110 XVI.e
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Heroides et A. Sabini. Epistolae Tres. Tribus Ovidii Epistolis Respondentes ad Optimas Editiones Collatae. Des P. Ovidius Naso Heroiden. Zweyter Theil Wien 1807 E 199b/179.2. L 149196 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Heroides et A. Sabini. Epistolae Tres. Tribus Ovidii Epistolis Respondentes ad Optimas Editiones Collatae Cura Franc. Xav. Schoenberger. Des P. Ovidius Naso Heroiden, übersetzt von N. G. Cichoff. Erster Theil Wien 1807 E 199a/179.1. 35268 XVI.f
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Fastorum Libri VI. Ad Optimas Editiones Collati Mannheim 1792 E 201/162 46775 XXVI.c
Ovidius Naso, Publius P. Ovidii Nasonis Amorvm Libri Tres - - E 203/412 44885 XVI.f
Ling, Pehr Henrik P. H. Ling's Schriften über Liebesübungen. Aus dem Schwedischen übersetzt von H. F. Massmann Magdeburg 1847 - 43383 XIII.g
Baur, Gilbert P. Gilberta Baur pamětihodná Prawidla, čeho při těžce Nemocných a Umjragjcých ssetřiti slussý, … na česko přeložené od kněze Jana Chmela Praha 1787 III.91 3499 B 1574 XI.b
Schmalfus, Cosmas P. Cosmae Schmalfus Ordinis Eremitarum Sancti Patris Augustini ... Dissertationes Philosophicae Super Quaestiones Varii Argumenti Praha 1760 IV.37 57963 III.f
Frida, Hieronymus P Hieronymi Frida Benedictini Brzewnoviensis ... Institutiones Hermeneuticae Veteris Testamenti Utilitati Suorum Auditorum Accomodatae Praha - I.191 3212 B 1289 XIX.a
- Oznámenj leta milostiwého od Geho Swatosti Papeže Řehoře 16ho na rok Páně 1833 pro weškeré katolické křesťanstwo powoleného České Budějovice 1833 II.247 27682 XXXII.b
- Oznámenj leta milostiwého od Geho Swatosti Papeže Řehoře 16ho na rok Páně 1833 pro weškeré katolické křesťanstwo powolené ... České Budějovice 1833 I.338 3233 B 1310 Přívazek XIX.a
- Oznámenj leta milostiwého od Geho Swatosti Papeže Řehoře 16ho na rok Páně 1833 ..., (+ fragmenty pobožností) České Budějovice 1833 II.195 57940 XXXII.b
- Oznámenj leta milostiwého od Geho Swatosti Papeže Řehoře 16ho na rok Páně 1833 ..., České Budějovice 1833 II.195 57941 XXXII.b
Devitský, Josef Owoce dobrého wychowánj. Tři powjdky … Praha 1830 III.537 267 A 260 VI.a
Ovidius Naso, Publius Ovids Verwandlungen. Zweyter Band Wien 1791 E 193b, 540.2. 57757 XVI.f
Ovidius Naso, Publius Ovids Verwandlungen. In Kupfern vorgestellt, und mit nöthigen Erläuterungen versehen Heraus gegeben von einer Gesellschaft Wien 1791 E 193a, 540.1. 26781 XVI.f
Ovidius Naso, Publius Ovids Verwandlungen. Dritter Band Wien 1791 E 193c, 540.3. 35674 XVI.f
Ovidius Naso, Publius; Safft, Johann Samuel Ovids Verwandlungen ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen herausgegeben von Johann Samuel Safft Berlin 1766 E 191, 2066, Ed/137 26482 XVI.f
Konečný, Jan Nepomuk Ouplný Kapesní slowník čechoslowanského a německého jazyka. Čechoslowansko - německý Wien 1845 Hd 7b 45635 XXV.b
Silbert, Johann Peter Otče náš! Modlitba neyswětěgssj, aneb: Chwála božj w modlitbách a w chwalozpěwjch pro katolické křesťany. Wytažená z pjsma swatého ... z německého gazyka podlé J. P. Silberta Tábor, Jindřichův Hradec 1833 - L 157874 XXIX.c
Gäbelkhover, Oswald Oswaldi Gaebelkhoveri Der Artzney Doctoris, Weyland Fürstl. Würtembergischen Leib- und Hoff-Medici, Arzney- Buch: Darinnen Fast für alle dess Menschlichen Leibes Anliegen und Gebrechen/ ... Frankfurt am Main 1694 IV.2147 57938 XII.a
Schneller, Julius Franz Östreich's und Steyermark's Schicksal und Thatkraft vor dem Verein mit Ungarn, Böhmen und unter sich. Zeitraum. Von 1 bis 1526 Grätz 1818 L 366c, 267.3. 46545 XXVII.f
Ossian (Macpherson, James) Ossian's Gedichte. Rhythmisch übersetzt von J. G. Rhode. Zweiter Theil Wien 1804 K 145b, 228.2. 47940 XXX.d
Ossian (Macpherson, James) Ossian's Gedichte. Rhythmisch übersetzt von J. G. Rhode. Erster Theil Wien 1804 K 145a, 228.1. 47939 XXX.d
Ossian (Macpherson, James) Ossian's Gedichte. Rhythmisch übersetzt von J. G. Rhode. Dritter und letzter Theil Wien 1804 K 145c, 228.3. 47941 XXX.d
- Oslava. Der in Marggraffthumb Mähren bekannte Fluss. ... Das ist: Die Hochlöbl: Bruderschafft zu Gross-Mezericz über den Fluss Oslava Unter den dreyfachen allerheiligsten Nahmen Jesus, Maria, Anna, In dem 1720. Jahr. Als Jubel - Jahr dess glorreichen Todts Des Ehrwürdig- und heiligmäsigen Diener Gottes Joannis Sarcandri, ...... Brno 1728 II.643 27014 XXI.e
- Orphica. Nova Editio Accvrata In Vsvm Praelectionvm Academicarvm Et Scholarvm. Apollonii Rhodii Argonavtica Leipzig 1818 G 114, 471 44394 XXIV.c
Eckarthausen, Hofrath von Originalbriefe unglücklicher Menschen. … Brno 1790 B 30, 315 26068 V.a
Sartorius, Augustinus Ordo Ordinum Religiosorum. Virorum, Virginum, Militum, Juxta Ordinem Temporis compendiosâ serie contextus, ... Praha 1715 II.126 26987 XVII.d
Drexelius, Jeremiáš Orbis Phaeton, To gest Podpal celého Swěta Gazyk Lidský, Kterýžto rozpaluge Kolo Narozenj nasseho, gsa roznjcen od Ohně Pekelného. Jacob 3. v 6. A Aučinliwému téhož Podpalu Odussenj tato Abeceda w Latinském Gazyku wydána gest Od Ctihodného Kněze Jeremiásse Drexelia, ... Pak Léta Páně 1637 k Wegstraze milým Wlastencum na Cžesko přeložená, ... Praha 1762 III.387 3718 B 1792 XIII.b
Bottura, Pietro Orazione Funebre Per Le Solenni Esequie Di S. M. Francesco I. Imperatore D' Austria Re D' Ungheria ec. ec. Detta Nella Cattedrale Di Zara Li 11. Marzo 1835 Dal Professore D. Pietro Bottura Zara (Zadar) 1835 ? A 30, 568 43876 Přívazek XXVI.a
Meyer, Heinrich Oratorum Romanorum Fragmenta Ab Appio Inde Caeco et M. Porcio Catone Usque Ad Q. Aurelium Symmachum. Collegi Atque Illustravit Henr. Meyerus Turici 1832 E 186, 1757 44899 VI.c
Radau, Michael Orator Extemporaneus seu Artis Oratoriae Breviarum Bipartitum, … Köln am Rhein 1684 G 125 26231 XIII.c
Muret, Marcus Antonius Orationvm M. Antonii Mvreti Presbyteri Volumen alterum, Nvnc Dvabvs Orationibvs Antea Non Editis Avctvm: Itemque Novo Epistolarvm ... Ingolstadt 1600 E 175/89 26977 XIX.d
Avancinus, Nicolaus Orationes Nicolai Avancini, e Soc. Jesu, In Tres Partes Divisae, Quarum Prima Continet Orationes De Deo, & Deo-homine; Secvnda De Beata Virgine, & Sanctis; Tertia, Panegyres, Epicedia, Prolusiones, & Exercitationes Oratorias Köln am Rhein 1688 E d/6, 138 26063 XIX.e
- Orationes Dvae, de Ritv & Modo Depositionis Beanorvm, Sive Demonstratio quaedam cur Tyrones & Novitii Studiosi antequam ad Dignitatem ... Strasbourg 1680 IV.1192 57953 XXXII.b
- Oracvlvm Anachoreticvm Paris - I.446 3417 B 1492 VII.b
Scupulus, Laurentius Opusculum Alterum Ven: Patris Cler: Reg: Theatini ex Italico Idiomate München 1667 I.717 40 A 40 II.a
Orellius, Io. Conradus Opuscula Graecorum Veterum Sententiosa et Moralia. Grace et Latine. Collegit, isposuit, emendavit et illustravit Io. Conradus Orellius. Tomus Secundus Leipzig 1821 G 113b, 685.2. 44379 XXII.h
Orellius, Io. Conradus Opuscula Graecorum Veterum Sententiosa et Moralia. Grace et Latine. Collegit, isposuit, emendavit et illustravit Io. Conradus Orellius. Tomus Primus Leipzig 1819 G 113a, 685.1. 44378 XXII.h
Bidermann, Jacob Operum Comicorum. Pars Altera München 1666 E 11/113 26067 Přívazek XI.c
Casti, Giambatista Opere di Giambatista Casti. Vol. I. Novelle Galanti Berlin 1829 III.1883 114 A 113 III.a
Račín, Karel Operae Ecclesiasticae, Robota Cyrkewnj | W Nedělnj den netoliko dowolená | ale taky od Cýrkwe Swaté Katolické přikázaná. To gest | Nedělnj Kázanj | Dle Spisu čtyr Swatých Ewangelistůw Zhotowené | Kdežto Hognost rozličných Pjsma Swatého obogjho Zákona | a Swatých Otcůw Figur | též duchownjch y swětských Hystoryi | s mnohými Symbolis a Nápisy | ku pomocy netoliko wssem Duchownjm Pánům Spráwcům | ale y taky k vžitku a potěssenj wssem starobylé Swato=Wácslawské řeči milownjkům | se wynacházý Praha 1720 I.211 3316 B 1393 II.b
Guevara, Antonio de Opera Politica et Historica - 1644 I.57 3456 B 1531 IX.b
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21